PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

DR. INŻ. LESZEK KAŹMIERCZAK-PIWKO

40 lat, Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności ekonomia środowiska. Pracę doktorską pt. Wpływ ekoinnowacji na zrównoważony rozwój regionu lubuskiego obronił w 2013 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2013 roku Adiunkt w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekun Koła Naukowego Eko-Zarządzania UZ, Koła Akademickiego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Koła Akademickiego Klubu Sportowego "Gwardia UZ". Jego zainteresowania naukowe obejmują obszar ekonomii i geografii gospodarczej, w aspekcie czynników konkurencyjności i ekoefektywności funkcjonowania europejskich rynków w szczególności rolnego i energetycznego, gospodarczych aspektów ich integracji i prośrodowiskowej transformacji, zrównoważonego rozwoju, oraz ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska i innowacyjności ekologicznej przedsiębiorstw.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest autorem i współautorem 41 publikacji w postaci artykułów naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu, rozdziałów monografii oraz artykułów w innych recenzowanych wydawnictwach ciągłych. Z zielonogórskim środowiskiem akademickim związany jest od 1999 roku, gdy rozpoczynał studia na Politechnice Zielonogórskiej. W trakcie studiów odbył m.in. praktykę zawodową w Ministerstwie Środowiska, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz dwukrotnie zasiadał jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Zarządzania UZ i Senacie UZ.

Po skończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał w Zespole ds. Funduszu Spójności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na samodzielnym stanowisku Kontrolera wniosków obszarowych PROW.

W latach 2006-2008 był współautorem oraz współrealizatorem projektu naukowego pt. „Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk z zakresu strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego” finansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.6. Regionalne sieci innowacji i transfer wiedzy.

Uczestnik projektu Urban Creatives Poles - Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Medium-Sized Cities of the Baltic Sea Region.

Przedstawiciela Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy.

W latach 2009 - 2014 pełnił funkcję Organizatora praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odpowiadając za opracowanie i wdrożenie wydziałowego systemu praktyk zawodowych.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest wyróżniającym się dydaktykiem zaangażowanym w inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze studentami. Jest pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowej akcji naukowej pt. „Debiuty naukowe. Koło naukowe przepustką do świata nauki”. W dziesięciu dotychczasowych edycjach akcji odbywającej się cyklicznie od 2008 roku wzięło udział kilkudziesięciu studentów z krajowych jak i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. takich jak: Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Azusa Pacific University (USA), Universität Potsdam (Niemcy), Chung-Ang University (Korea Południowa), Universidad de Valencia (Hiszpania), Northumbria University - Newcastle City (Wlk. Brytania), Odessa National Economic University (Ukraina), Vietnamese-German University (Wietnam), Université de Bourgogne (Dijon, Francja).

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko był sygnatariuszem porozumienia pomiędzy niemiecką organizacją ASTA działającej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii a Kołem Naukowym Eko-Zarządzania UZ dotyczącego wspólnych Polsko-Niemieckich badań komparatywnych na temat identyfikacji percepcji ekoznakowania produktów konsumpcyjnych wśród studentów z Polski i Niemiec. Projekt ten zaowocował otrzymaniem przez członka koła, którego jest opiekunem prestiżowego Diamentowego Grantu.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko w roku 2012 otrzymał indywidualną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko posiada także doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego wynikające z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze, Przewodniczacego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze a także doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych wynikajacych z pełnienia funkcji Prezesa Lubuskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju, a także dorobek dydaktyczny w postaci prowadzenia szkoleń: pracowników Lasów Państwowych (Straży Leśnej) z zakresu wybranych form ochrony przyrody oraz pracowników korpusu służby cywilnej i straży granicznej z zakresu: „Zarządzania czasem”.

W 2016 dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko został laureatem statuetki "Opiekun Naukowy Roku" podczas uroczystej Gali Laur Naukowca 2016. Nagrodzony w 2017 przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitnych wkład w wychowanie młodzieży.

W 2018 na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki polskiej.