Władze Wydziału

 

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
Pok. 11 - Budynek A-0
Tel.+ 48 68 328 25 55
Fax. +48 68 328 25 54
 

PRODZIEKAN DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Paweł Szudra

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
Pok. 11 - Budynek A-0
 
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
Pok. 104 - Budynek A-0
 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

KAZ 4248r pp

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Urodził się w 1974 roku w Zielonej Górze. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing realizowanego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Zielonogórskiej. Już w trakcie studiów angażował się zarówno w działalność naukową, jak i organizacyjną, co zaowocował m.in. uzyskaniem „Srebrnej Odznaki”. Uczestniczył m.in. w organizacji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, kołach naukowych (m.in. Kole Ekonomicznym). Jako współautor zajął II miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszy referat studencki. Od początku kariery zawodowej związany z zielonogórskim ośrodkiem akademickim. Po ukończeniu studiów w 1999 roku podjął pracę na stanowisku asystenta na Politechnice Zielonogórskiej. Pracę doktorską pt. „Dostosowania rynkowe agrobiznesu w Polsce do potrzeb integracji z Unią Europejską” obronił w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie pracuję do dziś. W listopadzie 2014 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia międzynarodowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa.

 

Pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (w kadencji 2012-2016), założyciela i kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej, koordynatora z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki”, członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2016), członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2005-2006), przedstawiciela ze strony Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy, członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2012-2016). Jest także członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Team Building”. Funkcja pełniona społecznie, a celem głównym jest działanie na rzecz rozwoju i edukacji zielonogórskiego środowiska akademickiego. Ponadto, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczył w organizacji kilku kolejnych naukowych konferencji z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

W dotychczasowej pracy naukowej koncentrował się wokół zagadnień związanych z problematyką oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Jest autorem lub współautorem ponad 100. prac naukowych, recenzentem w trzech przewodach doktorskich, a także recenzentem trzech monografii przedłożonych jako prace habilitacyjne, w przypadku których postępowanie te zakończyły się nadaniem stopnia dra. habilitowanego. Był promotorem ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Uczestniczył w sześciu projektach unijnych oraz w realizacji grantu ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr: OPUS 6 UMO-2013/11/B/HS4/00572. Jest recenzentem m.in. w czasopismach: Ekonomista, Przegląd Organizacyjny, Management, Economic Science for Rural Development, Journal of Agribusiness and Rural Development

Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany - otrzymał m.in. 5 nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (4 indywidualne i jedną zespołowa) oraz nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma żonę i córkę.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia

Dr Paweł Szudra: urodził się w 1977 roku w Zielonej Górze. Dr Paweł Szudra jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym od 2000 roku. W roku akademickim 2000/2001 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Zarządzania Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Od momentu powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli od 1 października 2001 roku jest zatrudniony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, początkowo na stanowisku asystenta a następnie od 2008 roku na stanowisku adiunkta - po obronie rozprawy doktorskiej pt. Lokalizacja przedsiębiorstw handlu detalicznego jako czynnik konkurencyjności wybranych miast województwa lubuskiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W swoim dorobku posiada około 50 publikacji, w tym monografię naukową i redakcje naukowe monografii. Był współautorem 11 dokumentów o charakterze strategicznym (strategii rozwoju na poziomie regionu, organizacji i branży). Jest współautorem i brał udział w pracach zespołu ekspertów ds. opracowania Strategii rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Strategii rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania na lata 2013-2020.

Dr Paweł Szudra bierze czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Był Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych Międzynarodowych Konferencji Naukowych oraz członkiem Komitetów Naukowych Konferencji.

W latach 2006-2007 był Koordynatorem Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie naukowym pt. „Zarządzanie jest sztuką – metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania”. W latach 2011 – 2014 był Kierownikiem projektu międzynarodowego: Urban Creative Poles – wspieranie przemysłu kreatywnego w miastach o średniej wielkości morza bałtyckiego. W latach 2012 – 2016 był Koordynatorem projektu edukacji ekonomicznej w ramach studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” współorganizowanych z Narodowym Bankiem Polskim, wyróżnionych statuetką EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2014 przez Monitor Rynkowy, dodatek do Dziennika Gazeta Prawna oraz Monitor Biznesu, dodatek do Rzeczpospolitej. Brał udział w międzynarodowym projekcie naukowym, w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, “V4 Scientific Centers for the Enhancement of Financial Literacy and Entrepreneurship Education”.

W swojej karierze zawodowej pełnił wiele funkcji, m.in.: pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, analityka bankowego Raiffeisien Bank Polska S.A., Członka Rady ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr Paweł Szudra za prowadzenie zajęć dydaktycznych trzykrotnie otrzymał Nagrodę przyznawaną przez studentów dla najlepszego wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego – Superbelfer (2010, 2011, 2012). Otrzymał indywidualną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe oraz indywidualną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

DR. INŻ. LESZEK KAŹMIERCZAK-PIWKO

40 lat, Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności ekonomia środowiska. Pracę doktorską pt. Wpływ ekoinnowacji na zrównoważony rozwój regionu lubuskiego obronił w 2013 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2013 roku Adiunkt w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekun Koła Naukowego Eko-Zarządzania UZ, Koła Akademickiego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Koła Akademickiego Klubu Sportowego "Gwardia UZ". Jego zainteresowania naukowe obejmują obszar ekonomii i geografii gospodarczej, w aspekcie czynników konkurencyjności i ekoefektywności funkcjonowania europejskich rynków w szczególności rolnego i energetycznego, gospodarczych aspektów ich integracji i prośrodowiskowej transformacji, zrównoważonego rozwoju, oraz ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska i innowacyjności ekologicznej przedsiębiorstw.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest autorem i współautorem 41 publikacji w postaci artykułów naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu, rozdziałów monografii oraz artykułów w innych recenzowanych wydawnictwach ciągłych. Z zielonogórskim środowiskiem akademickim związany jest od 1999 roku, gdy rozpoczynał studia na Politechnice Zielonogórskiej. W trakcie studiów odbył m.in. praktykę zawodową w Ministerstwie Środowiska, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz dwukrotnie zasiadał jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Zarządzania UZ i Senacie UZ.

Po skończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał w Zespole ds. Funduszu Spójności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na samodzielnym stanowisku Kontrolera wniosków obszarowych PROW.

W latach 2006-2008 był współautorem oraz współrealizatorem projektu naukowego pt. „Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk z zakresu strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego” finansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.6. Regionalne sieci innowacji i transfer wiedzy.

Uczestnik projektu Urban Creatives Poles - Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Medium-Sized Cities of the Baltic Sea Region.

Przedstawiciela Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy.

W latach 2009 - 2014 pełnił funkcję Organizatora praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odpowiadając za opracowanie i wdrożenie wydziałowego systemu praktyk zawodowych.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest wyróżniającym się dydaktykiem zaangażowanym w inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze studentami. Jest pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowej akcji naukowej pt. „Debiuty naukowe. Koło naukowe przepustką do świata nauki”. W dziesięciu dotychczasowych edycjach akcji odbywającej się cyklicznie od 2008 roku wzięło udział kilkudziesięciu studentów z krajowych jak i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. takich jak: Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Azusa Pacific University (USA), Universität Potsdam (Niemcy), Chung-Ang University (Korea Południowa), Universidad de Valencia (Hiszpania), Northumbria University - Newcastle City (Wlk. Brytania), Odessa National Economic University (Ukraina), Vietnamese-German University (Wietnam), Université de Bourgogne (Dijon, Francja).

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko był sygnatariuszem porozumienia pomiędzy niemiecką organizacją ASTA działającej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii a Kołem Naukowym Eko-Zarządzania UZ dotyczącego wspólnych Polsko-Niemieckich badań komparatywnych na temat identyfikacji percepcji ekoznakowania produktów konsumpcyjnych wśród studentów z Polski i Niemiec. Projekt ten zaowocował otrzymaniem przez członka koła, którego jest opiekunem prestiżowego Diamentowego Grantu.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko w roku 2012 otrzymał indywidualną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko posiada także doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego wynikające z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze, Przewodniczacego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze a także doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych wynikajacych z pełnienia funkcji Prezesa Lubuskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju, a także dorobek dydaktyczny w postaci prowadzenia szkoleń: pracowników Lasów Państwowych (Straży Leśnej) z zakresu wybranych form ochrony przyrody oraz pracowników korpusu służby cywilnej i straży granicznej z zakresu: „Zarządzania czasem”.

W 2016 dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko został laureatem statuetki "Opiekun Naukowy Roku" podczas uroczystej Gali Laur Naukowca 2016. Nagrodzony w 2017 przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitnych wkład w wychowanie młodzieży.

W 2018 na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki polskiej.