O Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania, początkowo z nazwą Wydział Zarządzania powstał w oparciu o trzy instytuty, które znajdowały się w strukturach Politechniki Zielonogórskiej (Instytut Organizacji i Zarządzania, Instytut Informatyki i Zarządzania) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Instytut Zarządzania). W 2003 roku  struktura Wydziału składająca się z instytutów została zmieniona i na ich bazie powołano katedry i zakłady o znacznie węższych specjalnościach, w strukturze takiej Wydział Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje do dzisiaj wzbogacając się sukcesywnie o nowe zakłady pozwalające na poszerzanie oferty kształcenia młodych ludzi oraz prowadzenie badań naukowych w szerszym zakresie.

Działania Wydziału Ekonomii i Zarządzania służą realizacji misji Uniwersytetu Zielonogórskiego określonej w statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego, a wyrażonej w słowach:

„Podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są: prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury”.

Prowadzona na Wydziale tematyk badań własnych i statutowych jest ściśle powiązana z prowadzonymi kierunkami studiów. Rezultaty badań są prezentowane i upowszechniane w trakcie konferencji i seminariów, w których aktywnie uczestniczą pracownicy Wydziału. Upowszechniane są one również w licznych publikacjach, co pozwala na ich pomnażanie. Na Wydziale dochowuje się wierności tradycji i zwyczajom akademickim, czerpie z nich w sytuacjach nieuregulowanych prawnie, a swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności.

Programy kształcenia na prowadzonych kierunkach kształcenia realizują misję kształcenia studentów w oparciu o wiedzę i najnowsze badania w obszarze nauk społecznych. Proces edukacyjny jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań i indywidualnych uzdolnień, poprzez umożliwienie im kształtowania im swojej ścieżki edukacyjnej, wyboru przedmiotów i uczestniczenie w pracach kół naukowych. Programy opracowane są zgodnie z zaleceniami wynikającymi z udziału Uczelni w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Wydział Ekonomii i Zarządzania  jest uczelnią otwartą zarówno na najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne, jak i na zapotrzebowanie społeczne dotyczące usług edukacyjnych realizowanych w duchu służby na rzecz dobra wspólnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej.

Do zadań edukacyjnych Wydziału, obok kształcenia studentów, należy również kształcenie ustawiczne prowadzone zarówno w formie studiów podyplomowych jak i w formie cyklicznych wykładów i seminariów popularyzujących najnowsze osiągnięcia z zakresu zarządzania.

Kształcenie kadry naukowej Wydziału odbywa się poprzez stymulowanie aktywności zawodowej i naukowej pracowników, owocujące zdobywaniem kolejnych stopni i tytułów naukowych oraz wzmożoną aktywnością w samodzielnej pracy naukowej. Propagowanie nowych osiągnięć naukowych odbywa się poprzez prowadzenie  seminariów naukowych organizację konferencji naukowych jak również publikacje rezultatów badań prowadzonych w ramach prac Wydziału.

Wydział Ekonomii i Zarządzania, realizując cele i zadania związane z kształceniem, wychowaniem studentów, pomnażaniem osiągnięć naukowych i promowaniem tychże osiągnięć na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym oraz szeroko pojętej współpracy z różnorodnymi instytucjami: naukowymi, kulturalnymi, społecznymi, czy też działającymi w sferze biznesu, koordynuje i bierze udział w projektach naukowo-badawczych.

Wydział kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów Europejskich.


Kierunki i struktura organizacyjna

Aktualnie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne na czterech kierunkach kształcenia:

  • zarządzanie – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata oraz II stopnia (2-letnie) prowadzące do tytułu magistra,
  • ekonomia – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata, oraz II stopnia (2-letnie) prowadzące do tytułu magistra,
  • bezpieczeństwo narodowe – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata oraz II stopnia (2-letnie) prowadzące do tytułu magistra,
  • logistyka - I stopnia (3,5-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera oraz II stopnia (1,5 –roczne) prowadzące do tytułu magistra.

 

Od 1 października 2019 r w strukturze WEZ wyodrębnione zostały dwa instytuty: Instytut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Instytut Ekonomii i Finansów składa się z 4 Katedr:

1)      Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych,

2)      Katedra Makroekonomii i Finansów,

3)      Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości,

4)      Katedra Polityki Regionalnej.

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości składa się z 7 Katedr:

1)      Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji,

2)      Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną,

3)      Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych,

4)      Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu,

5)      Katedra Zarządzania Wartością,

6)      Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych,

7)      Katedra Controllingu.

 

o wydziale2

Kadra naukowa

Aktualnie na WEZ zatrudnionych jest 92 nauczycieli akademickich na etatach naukowo- dydaktycznych i dydaktycznych.

Wśród kadry znajduje się:

  • 11 profesorów tytularnych,
  • 11 doktorów habilitowanych,
  • 48 osób ze stopniem doktora,
  • 17 magistrów,
  • oraz pozostali pracownicy, m.in. lektorzy języka obcego.

 

Baza dydaktyczna


o wydziale3Wydział Ekonomii i Zarządzania mieści się w 2.-kondygnacyjnym budynku A-0 w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze. Znajduje się tu siedziba władz Wydziału oraz pomieszczenia nauczycieli akademickich i administracji. W budynku A-0 mieszczą się również sale ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, dziekanat, biblioteka oraz wydziałowa czytelnia specjalistyczna. Sale komputerowe wyposażone są w pełni w sprzęt i oprogramowanie dla celów dydaktycznych. W poszczególnych pracowniach znajdują się stanowiska od 7 do 15 komputerów. Pracownie połączone są w sieć i posiadają dostęp do Internetu i Intranetu - są dostępne dla studentów od godz. 8.00 do 20.00. Wydział korzysta także z nowoczesnych sal wykładowych mogących jednorazowo pomieścić blisko 300 osób udostępnianych na potrzeby procesu dydaktycznego  zlokalizowanych w Kampusie A w budynkach A-2, A-8, A-10 oraz A-29.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie tradycyjnych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów. Wybrane wykłady są również dostępne w systemie e-learningu w oparciu o kadrę nauczycieli akademickich przygotowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na wydziale zapewniono dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających przeglądanie materiałów dydaktycznych bazy projekt poprzez serwis e-nauka: http://e-wez.wez.uz.zgora.pl/.