Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Skład osobowy katedry:

 Kierownik:

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk,

prof. zw. UZ

Biogram

 

Publikacje

Kontakt

 

 

 

prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. zw

 Znalezione obrazy dla zapytania Tadeusz Borys

 

Publikacje

 Kontakt

 

 

 

 

 

dr inż. Joanna Zarębska

 

Publikacje

Kontakt

 

 

 


dr inż. Monika Michalska

 

Publikacje

Kontakt

 

dr inż. Janusz Adamczyk

 

Publikacje

Kontakt


 

 

 

 

dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

 

Publikacje

Kontakt


 

 

 

mgr Adrianna Dybikowska

 

 

 

 

 

 

Publikacje

Kontakt

 

 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk - prof. zw.

prof. dr hab. Tadeusz Borys - prof. zw.

dr inż. Joanna Zarębska - adiunk

dr inż. Monika Michalska - adiunkt

dr inż. Janusz Adamczyk - adiunkt

dr inż. Leszek Kaźmierczak – Piwko - adiunkt

mgr Adrianna Dybikowska - asystent


 

Problematyka naukowo-badawcza pracowników katedry:

 • rozwój zrównoważony (ekorozwój),
 • ochrona środowiska, sozotechnika,
 • Zintegrowana Polityka Produktowa (ZPP),
 • gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie proekologiczne i jego narzędzia (czystsza produkcja-CP, normy ISO serii 14000 oraz EMAS, bilanse ekologiczne, ocena cyklu życia-LCA, ekoetykietowanie wyrobów -ecolabelling, projektowanie ekologiczne),
 • zarządzanie inwestycjami komunalnymi,
 • wybrane systemy branżowe (np. SA 8000),
 • etyka w życiu gospodarczym - CRS,
 • gospodarowanie odpadami,
 • ekologistyka

Wybrane publikacje pracowników katedry:

Tytuł:

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi. Dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich

 

  Autor: prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk

 

Opis książki:

Książka składa się z czterech rozdziałów traktujących w sposób kompleksowy problem zarządzania inwestycjami w gminie - od poziomu zarządzania strategicznego, po poziom operacyjny na którym realizowane są poszczególne projekty inwestycyjne. Pozycja wychodzi naprzeciw wymaganiom, jakie stawia projektom inwestycyjnym Unia Europejska. Zawiera ona szerokie kompendium wiedzy na temat właściwego przygotowania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz omawia wszystkie etapy realizacji inwestycji komunalnych w gminie z modelami rozwiązań organizacyjnych. Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym w tym zakresie. Przeznaczona jest dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku zarządzania oraz inżynierii środowiska, ale również dla praktyków samorządowców, dla których opanowanie dobrej praktyki zarządzania inwestycjami jest krokiem w stronę wzrostu atrakcyjności gospodarczej i innowacyjności gmin.

 Wydawca: Oficyna Wydawnicza Branta

Data wydania: 2007
ISBN: 978-83-60186-69-5
Liczba stron: 240
Format: 17 x 24 cm
Rodzaj oprawy: miękka

 

 

Tytuł: 

Dobre praktyki środowiskowe jako stymulatory innowa-cyjności w regionie

  Autorzy: Magdalena Graczyk (red.)

  Janusz Adamczyk

 Brygida Cupiał

 Joanna Zarębska

   

 Opis książki:

Monografia składa się z pięciu rozdziałów w których opisano dobre praktyki prośrodowiskowe (zarówno o charakterze działań cyklicznych jak i jednorazowych), które ze względu na uniwersalny charakter mogą być upowszechniane w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządowych szczebla podstawowego (gminach).

Struktura:

Rozdział I. (Brygida Cupiał)
Innowacje a regionalne i lokalne środowiska innowacyjne.

Rozdział II. (Janusz Adamczyk)
Sformalizowane systemy zarządzania - dobra praktyka stymulowania wzrostu innowacyjności w organizacjach

Rozdział III. (Joanna Zarębska)
Zarządzanie cyklem istnienia wyrobów - dobra praktyka w zakresie wzrostu innowacyjności produktów

Rozdział IV. (Magdalena Graczyk)
Agenda 21 - dobra praktyka kształtowania rozowju zrównoważonego na szczeblu lokalnym

Rozdział V. (Magdalena Graczyk)
Wieloletnie plany inwestycyjne - dobra praktyka w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
Data wydania: 2008
ISBN: 978-83-7481-176-7
Liczba stron: 164
Format: 17 x 24 cm
Rodzaj oprawy: miękka

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państw

 

 

agobwl  Tytuł: 

 Analiza Gospodarki Odpadami Budowlanymi

 w Województwie Lubuskim

 Autorzy:

 Janusz Adamczyk

 Robert Dylewski

 spis treści

 

 

eieagoowl

 Tytuł:

 Ekologiczne i Ekonomiczne Aspekty

 Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi

 w Województwie Lubuskim

 Autor:

 Joanna Zarębska

 spis treści

 

 

zsgowl

 Tytuł:

 Zarządzanie Systemem Gospodarki Odpadami

 Przez Samorządy  Województwa Lubuskiego

 Autorzy:

 Brygida Cupiał

 spis treści

 

 

 

  Tytuł:

 Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym – istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa

 Autorzy:

  Joanna Zarębska

 strona oficyny wydawniczej

 

 

 

 


Projekty i granty:

2010-2012

Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia "Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami".

Cel naukowy projektu: zbadanie i ocena ekoefektywności regionalnego systemu gospodarki odpadami w województwie lubuskim oraz analiza specyfiki uwarunkowań lokalnych w gospodarce odpadami (z wykorzystaniem techniki LCA - Life Cycle Assessment i GIS do oceny różnych systemów zagospodarowania odpadów wraz z testowaniem metody analizy kosztów wykorzystującej program Umberto).

Wartość projektu: 250000 zł

 

2004-2008

Projekt "Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego" realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II. Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Warość projektu: 460000 zł

2001-2003

Projekt "Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim na potrzeby Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji (LRSI)". Analizę przeprowadzono w ramach Projektu Celowego (grant numer 6 RSI 2003 C/6000) finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

(grant numer 6 RSI 2003 C/6000)