Zarządzanie

Opis kierunku Zarządzanie - I stopień

zarzadzanie

fot. Leszek Kaźmierczak-Piwko

 

Kierunek studiów zarządzanie należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia, albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, politologia reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania - zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

 

Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim teorie i paradygmaty badawcze opisujące i wyja­śniające przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu, a więc powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji gospodarczych, głownie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych i innych). Zagadnienia funkcjonowania i rozwoju organizacji mogą być rozpatrywane w różnych przekrojach. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu.

 

Od absolwentów kierunku zarządzanie, oczekuje się szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności w życiu gospodarczym.

 

Studia na kierunku zarządzanie mogą być podjęte przez osoby, które uzyskały wymagane efekty kształcenia, zakładane dla kształcenia ogólnego na poziomie ukończenia szkoły średniej i uzyskania świadectwa maturalnego.

 

 

Oczekiwania dotyczące kandydata na studia kierunku Zarządzanie:

          kandydat na studia posiada zdolności interpersonalne,

          kandydat na studia posiada zdolności logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

          kandydat na studia posiada umiejętność obsługi programów komputerowych.