Logistyka

 

Wideo promujące kierunek

 

Kształcenie na kierunku studiów Logistyka realizowane jest w trybie trzy i pół rocznych studiów I stopnia inżynierskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają siedem semestrów.

W systemie stacjonarnym studia realizowane są w ramach siedmiu 15-tygodniowych semestrów, obejmując łącznie 2 400 godzin. Studia w systemie niestacjonarnym (obejmują łącznie 1 512 godzin) realizowane są w formie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela) dziewięć razy w semestrze, po 20-21 godzin zajęć dydaktycznych w ramach zjazdu – trwają również siedem semestrów.

W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania dokonano zmian w planach studiów, dostosowując je do nowych Krajowych Ram Kwalifikacji.

Logistyka to nowy, interdyscyplinarny kierunek, który stawia sobie za cel przygotowanie specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Głównym celem kształcenia jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych, logistycznych i korzystania z informatycznych technologii wspomagających zarządzanie. Studenci kierunku logistyka zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, szczególnie w zakresie: projektowania logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia, a także budowy infrastruktury logistycznej i technologii wykorzystywanych w efektywnym zarządzaniu w procesami logistycznymi przedsiębiorstw. Poznają także zagadnienia logistyki procesów eksploatacji systemów logistycznych, zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadami.

Program studiów pozwala na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w szczególności dotyczącej nauk o zarządzaniu ale również z zakresu nauk technicznych. Przygotowanie absolwentów tego kierunku do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach działających na rynku globalnym będzie wiązało się z realizowaniem międzynarodowych projektów z udziałem studentów i profesorów uczelni zagranicznych. Uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją przemysłową, handlem, usługami, infrastrukturą miejską lub środowiskiem naturalnym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent I stopnia studiów jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Logistyka lub kierunkach pokrewnych: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, itd.

Od absolwentów kierunku Logistyka, oczekuje się szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społecznym, w szczególności w życiu gospodarczym.

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Zdobędzie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Program studiów podporządkowany jest celom społecznym, naukowym i dydaktycznym w taki sposób, by umożliwiał jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, a także stwarzał możliwie najlepsze warunki rozwoju ich osobowości, stanowiąc podstawę dalszego kształcenia i samokształcenia.

Przygotowana propozycja programowa włącza kierunek studiów Logistyka w tzw. Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – pozwalający studentowi na odbywanie semestralnych studiów bądź ich kontynuację na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Przyporządkowane poszczególnym przedmiotom punkty kredytowe pozwalają na przedstawienie zasad zaliczania i odbywania studiów, a tym samym ułatwiają przyszłą współpracę między uczelniami i rozszerzają ofertę edukacyjną dla studentów.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe:

    Logistyka miejska
    Transport i spedycja
    Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie