Ekonomia

Opis kierunku Ekonomia - I stopień

ekonomia

fot. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Podstawą realizacji edukacyjnej strategii jakościowej jest spełnianie oczekiwań studentów poprzez kształcenie ich na wysokim europejskim poziomie oraz przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce gospodarczej z zastosowaniem nowo­czesnych środków edukacyjnych.

Wydział realizuje cele kształcenia przez ciągłe doskonalenie nauczycieli akademickich i procesów nauczania oraz przekazuje wiedzę ogólnoekonomiczną. Wykształca umiejętności rozumie­nia zjawisk gospodarczych i zdarzeń ekonomiczno – finansowych oraz przepro­wadzania analiz ekonomiczno – finansowych podmiotów gospodarczych, badań sprawozdań finansowych i oceny rentowności inwestycji. Celem nadrzędnym jest przygotowanie do efektywnej pracy w instytucjach finansowych, administracji publicznej, przedsiębiorstwach lub do prowa­dzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent  powinien być przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.