Bezpieczeństwo Narodowe

Opis kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - I stopień

bezpieczenstwo-narodowe

fot. www.FotoSklep.eu

Podstawą realizacji edukacyjnej strategii jakościowej jest spełnianie oczekiwań studentów poprzez kształcenie ich na wysokim europejskim poziomie oraz przekazywanie wiedzy przydatnej w praktyce gospodarczej z zastosowaniem nowoczesnych środków edukacyjnych i dążenie do odczucia przez nich satysfakcji. W trakcie zajęć prezentowane są uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, militarne i pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby i metody przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, sposoby oddziaływania mediów w sytuacjach kryzysowych oraz możliwości ich wykorzystywania w sytuacji kryzysowej.

Studenci zostaną, także przygotowani do praktycznego działania w sytuacji kryzysowej, nabędą również umiejętności pozwalające im na kierowanie działaniami antykryzysowymi.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i administracji państwowej. Umie rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz potrafi budować programy bezpieczeństwa regionalnego. Absolwent jest zdolny do reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i potrafi dbać o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy i kraju. Dzięki procesowi kształcenia jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwent jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz kierunkach pokrewnych.