Zarządzanie studia II stopnia

 

Opis kierunku Zarządzanie studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł magistra, posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz sprawnie formułuje opinie na temat problemów zarządzania. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce: krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i globalnym. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe:

  • Menedżer persolnalny
  • Strategie rozwoju biznesu
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych