Zarządzanie

Zarządzanie studia II stopnia

 

Opis kierunku Zarządzanie studia II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł magistra, posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz sprawnie formułuje opinie na temat problemów zarządzania. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce: krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i globalnym. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe:

         Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalność „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem” –posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-ekonomiczno- społecznych. Posiada umiejętności rozumienia ścisłego opisu zjawisk występujących w organizacjach z otoczeniem, korzystania w praktyce z nowoczesnych metod zarządzania oraz technicznych systemów wspomagania menagera. Absolwent potrafi założyć własny biznes, kierować działalnością przedsiębiorstwa i przeprowadzać analizę efektywności funkcjonowania biznesu. W szczególności posiada umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności. Potrafi gromadzić, przetwarzać, analizować, oceniać oraz komunikować się i przekazywać informacje. Absolwent trafnie formułuje cele i plany działań operacyjnych i strategicznych, sprawnie podejmuje decyzje, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe doboru i motywowania pracowników w budowania i utrzymywania relacji z klientem. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

         Menedżer personalny

Specjalność „Menedżer Personalny” jest propozycją dla tych wszystkich, którzy będą pracować z ludźmi. Student tej specjalności projektuje systemy zarządzania  kadrami w organizacjach, a w szczególności potrafi przeprowadzić rekrutację, selekcję i adaptacje pracowników. Samodzielnie projektuje systemy motywacyjne, w tym systemy wynagradzania pracowników, projektuje i wykorzystuje w praktyce organizacji systemy zarządzania szkoleniami, planuje rozwój pracowników i kariery zawodowe, opracowuje i wykorzystuje systemy oceniania pracowników, potrafi stwarzać odpowiednia warunki dla zarządzania wiedzą w organizacjach i buduje organizacje uczące się.

         Finanse, bankowość i ubezpieczenia we współczesnej gospodarce

Absolwent specjalności "Finanse, bankowość i ubezpieczenia we współczesnej gospodarce" pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń gospodarczych oraz zasad funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i na świecie.
Ponadto posiada wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, definiuje rodzaje ryzyka, rozumie zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego, posiada wiedzę na temat ubezpieczeń jako finansowego instrumentu zarządzania ryzykiem we współczesnej gospodarce, zna zasady i metody prognozowania zjawisk gospodarczych.
Absolwent posiada następujące umiejętności: posiada umiejętność sporządzania i czytania sprawozdań finansowych oraz jego analiz, umie wybrać i zastosować metodę wyceny przedsiębiorstwa i zastosować ją do wyceny, potrafi podejmować decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem, posiada umiejętność identyfikacji i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, potrafi analizować problemy i zdarzenia w obszarze bankowości operacyjnej, posiada umiejętność wyboru metody prognozowania w zależności od charakteru zjawiska.

         Zarządzanie projektami

Specjalność „Zarządzanie projektami” odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Skierowana jest do osób, które chcą kształcić się w zawodzie kierownika projektu (Project Manager), posiadających minimalne, jak również ugruntowane doświadczenie praktyczne w tym obszarze. Zakres tematyczny specjalności jest zgodny z kluczowymi obszarami wiedzy wiodących na świecie standardów, norm i metodyk zarządzania projektami. W ramach specjalności student nabędzie wiedzę o zarządzaniu projektami małymi, średnimi i dużymi, a także będzie miał możliwość usystematyzowania posiadanych, jak i nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Po zakończeniu studiów, student rozumie istotę projektu i zarządzania projektem. Zna podstawowe metodyki zarządzania projektami, pojęcia, modele i obszary problemowe oraz procesy zarządzania projektami. Zna i stosuje metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem. Jest przygotowany do kierowania projektami małymi i średnimi niezależnie od sektora i branży. Jest przygotowany do pełnienia roli członka zespołu projektowego w projektach dużych. Potrafi skutecznie komunikować się i funkcjonować w zespole projektowym, rozumiejąc i wcielając się w różne role. Na bazie zdobytej wiedzy i zgromadzonych doświadczeń jest przygotowany do samodzielnego kształcenia się w zawodzie kierownika projektu, a także zdobywania certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje.

         Zarządzanie kryzysowe

Absolwent tej specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad organizacji administracji publicznej w Polsce, rozpoznaje rodzaje administracji na poszczególnych szczeblach organizacji państwa, kompetencje i zadania administracji rządowej i samorządowej oraz administracji specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. Absolwent również posiada wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym w odniesieniu do współczesnych zagrożeń, o prawnych podstawach i organizacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa oraz sieci od terroryzmu. Korzysta z informatycznych narządzi wspomagania procesów informatyczno – decyzyjnych. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE, trendy cywilizacyjne w aspekcie problematyki bezpieczeństwa świata początku XXI wieku. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Identyfikuje obszary ryzyka w systemach bezpieczeństwa, biegle posługuje się terminologią z zakresu zarządzania ryzykiem, stosuje metody klasyfikacji i ewaluacji ryzyka, analizuje efekty materialnych i niematerialnych skutków wystąpienia ryzyka, tworzy scenariusze awaryjne w przypadku wystąpienia ryzyka.

         Zarządzanie logistyczne

Specjalność ta przygotuje do pracy w obszarze zarządzania logistycznego oraz zapoznaje z narzędziami informatycznymi niezbędnymi w procesie podejmowania decyzji logistycznych. Przedstawia praktyczne aspekty zarządzania logistycznego usprawniające funkcjonowanie organizacją. Pozwala na poznanie współczesnych trendów rozwojowych oraz roli logistyki na tle innych sfer zarządzania.

Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy m.in. z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, systemów logistycznych dystrybucji, controllingu logistycznego, automatycznej identyfikacji danych, gospodarki magazynowej i zapasami. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu racjonalnego zarządzania zasobami materialnymi i informacjami z nimi związanymi, w oparciu o praktyczne narzędzia i metody z zakresu rachunku kosztów, zarządzania logistycznego, nowoczesnych systemów informatycznych.

Absolwent będzie samodzielnie wykonywać projekty, które dadzą mu możliwość rozwinięcia własnego potencjału intelektualnego. Zdobędzie wiedzę i umiejętności aby zaplanować działalność w zakresie logistyki na każdym szczeblu łańcucha dostaw, procesów wytwórczych i odbioru, od zaopatrzenia w surowce i materiały, przez realizację procesu produkcyjnego aż do dystrybucji do ostatecznego odbiorcy.

W trakcie studiów absolwent zdobędzie kompetencje społeczne w zakresie pracy w grupie oraz rozwiązywania problemów gospodarczych. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstw logistycznych, centrach logistycznych, firmach doradczych, jednostkach administracji publicznej.