Zadania

Do zadań Wydziałowej Rady ds. Kształcenia należy:

· przedstawianie rekomendacji dla dziekana i dyrektorów instytutów, dotyczących strategii rozwoju kierunków studiów prowadzonych przez wydział oraz działań na rzecz jakości kształcenia;

· opiniowanie programów kierunków studiów tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;

· opiniowanie programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia tworzonych na wydziale oraz zmian w już istniejących;

· wnioskowanie o zatrudnienie nauczycieli akademickich w grupie pracowników dydaktycznych;

· opiniowanie i kształtowanie polityki zakupów aparatury dydaktycznej na wydziale i monitorowanie jej efektywnego wykorzystania;

· monitorowanie jakości kształcenia na wydziale;

· kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia prowadzone przez wydział;

· kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia;

·  monitorowanie działalności kół naukowych na wydziale;

· opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora za działalność dydaktyczną;

· wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana i przez Uczelnianą Radę ds. Kształcenia.