The authorities of the Faculty

Władze Wydziału

 

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
Pok. 11 - Budynek A-0
Tel.+ 48 68 328 25 55
Fax. +48 68 328 25 54
 
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko

Kontakt:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
 
 
DYŻUR PORDZIEKANA DS. STUDENCKICH W BIURZE OBSŁUGI STUDENTA UZ:
Pok. 13b Bud. A-2
 
DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH:
wtorek godz: 12.30-13.30
czwartek godz: 12.00-13.00
 
DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH:
soboty (zjazdowe) 12.30-13.15
 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania

 

KAZ 4248r pp

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ

Urodził się w 1974 roku w Zielonej Górze. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing realizowanego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Zielonogórskiej. Już w trakcie studiów angażował się zarówno w działalność naukową, jak i organizacyjną, co zaowocował m.in. uzyskaniem „Srebrnej Odznaki”. Uczestniczył m.in. w organizacji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki, kołach naukowych (m.in. Kole Ekonomicznym). Jako współautor zajął II miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepszy referat studencki. Od początku kariery zawodowej związany z zielonogórskim ośrodkiem akademickim. Po ukończeniu studiów w 1999 roku podjął pracę na stanowisku asystenta na Politechnice Zielonogórskiej. Pracę doktorską pt. „Dostosowania rynkowe agrobiznesu w Polsce do potrzeb integracji z Unią Europejską” obronił w 2004 r. na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie pracuję do dziś. W listopadzie 2014 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadano mu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonomia międzynarodowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa.

 

Pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (w kadencji 2012-2016), założyciela i kierownika Katedry Ekonomii Międzynarodowej, koordynatora z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki”, członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2016), członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2005-2006), przedstawiciela ze strony Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy, członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2012-2016). Jest także członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Team Building”. Funkcja pełniona społecznie, a celem głównym jest działanie na rzecz rozwoju i edukacji zielonogórskiego środowiska akademickiego. Ponadto, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczył w organizacji kilku kolejnych naukowych konferencji z cyklu Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

 

W dotychczasowej pracy naukowej koncentrował się wokół zagadnień związanych z problematyką oddziaływania instytucji na procesy alokacji zasobów, w szczególności w obszarze gospodarki żywnościowej, rolą państwa w gospodarce oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Jest autorem lub współautorem ponad 100. prac naukowych, recenzentem w trzech przewodach doktorskich, a także recenzentem trzech monografii przedłożonych jako prace habilitacyjne, w przypadku których postępowanie te zakończyły się nadaniem stopnia dra. habilitowanego. Był promotorem ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Uczestniczył w sześciu projektach unijnych oraz w realizacji grantu ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr: OPUS 6 UMO-2013/11/B/HS4/00572. Jest recenzentem m.in. w czasopismach: Ekonomista, Przegląd Organizacyjny, Management, Economic Science for Rural Development, Journal of Agribusiness and Rural Development

Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany - otrzymał m.in. 5 nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (4 indywidualne i jedną zespołowa) oraz nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma żonę i córkę.

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

DR. INŻ. LESZEK KAŹMIERCZAK-PIWKO

40 lat, Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia o specjalności ekonomia środowiska. Pracę doktorską pt. Wpływ ekoinnowacji na zrównoważony rozwój regionu lubuskiego obronił w 2013 roku na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2013 roku Adiunkt w Katedrze Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekun Koła Naukowego Eko-Zarządzania UZ, Koła Akademickiego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Koła Akademickiego Klubu Sportowego "Gwardia UZ". Jego zainteresowania naukowe obejmują obszar ekonomii i geografii gospodarczej, w aspekcie czynników konkurencyjności i ekoefektywności funkcjonowania europejskich rynków w szczególności rolnego i energetycznego, gospodarczych aspektów ich integracji i prośrodowiskowej transformacji, zrównoważonego rozwoju, oraz ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska i innowacyjności ekologicznej przedsiębiorstw.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest autorem i współautorem 41 publikacji w postaci artykułów naukowych opublikowanych w indeksowanych czasopismach o krajowym i międzynarodowym obiegu, rozdziałów monografii oraz artykułów w innych recenzowanych wydawnictwach ciągłych. Z zielonogórskim środowiskiem akademickim związany jest od 1999 roku, gdy rozpoczynał studia na Politechnice Zielonogórskiej. W trakcie studiów odbył m.in. praktykę zawodową w Ministerstwie Środowiska, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz dwukrotnie zasiadał jako przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Zarządzania UZ i Senacie UZ.

Po skończeniu studiów doświadczenie zawodowe zdobywał w Zespole ds. Funduszu Spójności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na samodzielnym stanowisku Kontrolera wniosków obszarowych PROW.

W latach 2006-2008 był współautorem oraz współrealizatorem projektu naukowego pt. „Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk z zakresu strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego” finansowanego z EFS i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.6. Regionalne sieci innowacji i transfer wiedzy.

Uczestnik projektu Urban Creatives Poles - Development and Promotion of Creative Industry Potentials in Medium-Sized Cities of the Baltic Sea Region.

Przedstawiciela Wydziału Ekonomii i Zarządzania w projekcie Branżowego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy.

W latach 2009 - 2014 pełnił funkcję Organizatora praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odpowiadając za opracowanie i wdrożenie wydziałowego systemu praktyk zawodowych.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko jest wyróżniającym się dydaktykiem zaangażowanym w inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej ze studentami. Jest pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowej akcji naukowej pt. „Debiuty naukowe. Koło naukowe przepustką do świata nauki”. W dziesięciu dotychczasowych edycjach akcji odbywającej się cyklicznie od 2008 roku wzięło udział kilkudziesięciu studentów z krajowych jak i zagranicznych ośrodków naukowych m.in. takich jak: Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Azusa Pacific University (USA), Universität Potsdam (Niemcy), Chung-Ang University (Korea Południowa), Universidad de Valencia (Hiszpania), Northumbria University - Newcastle City (Wlk. Brytania), Odessa National Economic University (Ukraina), Vietnamese-German University (Wietnam), Université de Bourgogne (Dijon, Francja).

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko był sygnatariuszem porozumienia pomiędzy niemiecką organizacją ASTA działającej na Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii a Kołem Naukowym Eko-Zarządzania UZ dotyczącego wspólnych Polsko-Niemieckich badań komparatywnych na temat identyfikacji percepcji ekoznakowania produktów konsumpcyjnych wśród studentów z Polski i Niemiec. Projekt ten zaowocował otrzymaniem przez członka koła, którego jest opiekunem prestiżowego Diamentowego Grantu.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko w roku 2012 otrzymał indywidualną nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za wybitne osiągnięcia organizacyjne.

Dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko posiada także doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego wynikające z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze, Przewodniczacego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze a także doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych wynikajacych z pełnienia funkcji Prezesa Lubuskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju, a także dorobek dydaktyczny w postaci prowadzenia szkoleń: pracowników Lasów Państwowych (Straży Leśnej) z zakresu wybranych form ochrony przyrody oraz pracowników korpusu służby cywilnej i straży granicznej z zakresu: „Zarządzania czasem”.

W 2016 dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko został laureatem statuetki "Opiekun Naukowy Roku" podczas uroczystej Gali Laur Naukowca 2016. Nagrodzony w 2017 przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitnych wkład w wychowanie młodzieży.

W 2018 na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki polskiej.