About faculty

 

Faculty of Economics and Management is one of the largest at University of Zielona Góra

Modern equipment, experienced and qualified lecturers and the possibility to engage in projects, scientific groups and other actions organized by our Faculty provide You to get success in professional life!

 

Historia

 

Wydział jest jednostką organizacyjną relatywnie młodą - działalność rozpoczął 1 września 2001 r. równocześnie z utworzeniem Uniwersytetu Zielonogórskiego na bazie Instytutów funkcjonujących wcześniej w strukturach:

 • Politechniki Zielonogórskiej (Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Informatyki i Zarządzania), 
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego (Instytut Zarządzania).


Przed połączeniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej w Uniwersytet (do roku 2001), kierunek studiów – zarządzanie i marketing był realizowany na obu Uczelniach:
- na Politechnice Zielonogórskiej (rozpoczęto kształcenie w 1974 roku początkowo w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej, następnie na Politechnice Zielonogórskiej) – studia zawodowe inżynierskie oraz jednolite magistersko-inżynierskie,
- w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego (rozpoczęto kształcenie w 1994 roku) – studia licencjacie, magisterskie jednolite oraz magisterskie uzupełniające.
Struktura instytutowa Wydziału została zniesiona z dniem 1 września 2003 roku (Uchwała Senatu UZ Nr 113 z dnia 9 lipca 2003 roku oraz Uchwała Senatu UZ Nr 123 z dnia 8 października 2003 roku). Wówczas w miejsce zlikwidowanych instytutów powołano następujące katedry i zakłady: Katedrę Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją, Katedrę Projektowania Systemów Produkcyjnych, Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zakład Makroekonomii i Finansów, Zakład Marketingu, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej, Zakład Psychologii Zarządzania, Zakład Systemów i Technik Zarządzania, Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną.

W roku 2004 r. decyzją Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2004 r. Nr 589/2004 Wydział otrzymał na kierunku kształcenia zarządzanie i marketing ocenę pozytywną dla studiów magisterskich i dla studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, natomiast dla studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera Wydział otrzymał – ocenę warunkową. W świetle powyższej decyzji Państwowej Komisji Akredytacyjnej Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na wniosek Dziekana Wydziału Zarządzania podjął w dniu 16 września 2004 r. uchwałę Nr 229/2004 o likwidacji od roku akademickiego 2005/2006 studiów zawodowych na poziome inżynierskim na kierunku zarządzanie i marketing. To spowodowało, iż część kadry o zdecydowanie technicznym „rodowodzie” przeniosła się na Wydział Mechaniczny wzmacniając kierunek kształcenia zarządzanie i inżynieria produkcji. Tym samym w strukturze Wydziału likwidacji uległy dwie katedry: Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją, Katedra Projektowan a Systemów Produkcyjnych. W dniu 30 listopada 2005 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę Nr 33/2005 o utworzeniu na Wydziale Zarządzania drugiego kierunku studiów – ekonomia, a konsekwencją tej uchwały była zmiana nazwy Wydziału od dnia 1 września 2006 r. na – Wydział Ekonomii i Zarządzania. W dniu 24 stycznia 2007 roku Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku pracy, podjął – uchwałę Nr 198/2007 o utworzeniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania trzeciego kierunku studiów – bezpieczeństwo narodowe.


Kierunki i struktura organizacyjna

Aktualnie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne na trzech kierunkach kształcenia:

 • zarządzanie – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata oraz II stopnia (2-letnie) prowadzące do tytułu magistra,
 • ekonomia – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata,
 • bezpieczeństwo narodowe – I stopnia (3-letnie) prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na trzech kierunkach studiuje łącznie 2159 studentów, w tym: 1141 studentów na studiach stacjonarnych i 1018 na studiach niestacjonarnych.

studenciAktualną strukturę organizacyjną Wydziału Ekonomii i Zarządzania tworzą następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji,
 • Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną.
 • Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej,
 • Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej,
 • Zakład Makroekonomii i Finansów,
 • Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej,
 • Zakład Psychologii Zarządzania,
 • Zakład Zarządzania Administracją Publiczną,
 • Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem,
 • Zakład Zarządzania Strategicznego.

Kadra naukowa

Na Wydziale zatrudnionych jest 69 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 3 profesorów tytularnych, 10 doktorów habilitowanych, 33 doktorów i 23 pozostałych nauczycieli akademickich (17 asystentów i 6 wykładowców). Działalność naukowa prowadzona na Wydziale w ostatnich pięciu latach zaowocowała uzyskaniem 2 tytułów profesora ,1 stopniem naukowym doktora habilitowanego  i 14 stopniami naukowymi doktora. Czterech asystentów ma otwarte przewody doktorskie.

Baza dydaktyczna


a29aWydział Ekonomii i Zarządzania mieści się w 2.-kondygnacyjnym budynku A-0 w Campusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50 w Zielonej Górze. Znajduje się tu siedziba władz Wydziału oraz pomieszczenia nauczycieli akademickich i administracji. W budynku A-0 mieszczą się również sale ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, dziekanat, biblioteka oraz wydziałowa czytelnia specjalistyczna. Sale komputerowe wyposażone są w pełni w sprzęt i oprogramowanie dla celów dydaktycznych. W poszczególnych pracowniach znajdują się stanowiska od 7 do 15 komputerów. Pracownie połączone są w sieć i posiadają dostęp do Internetu i Intranetu - są dostępne dla studentów od godz. 8.00 do 20.00. Wydział korzysta także z nowoczesnych sal wykładowych mogących jednorazowo pomieścić blisko 300 osób udostępnianych na potrzeby procesu dydaktycznego przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (budynek A-29 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Prof. Szafrana 4a). 


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie tradycyjnych wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów. Wybrane wykłady są również dostępne w systemie e-learningu w oparciu o kadrę nauczycieli akademickich przygotowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na wydziale zapewniono dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających przeglądanie materiałów dydaktycznych bazy projekt poprzez serwis e-nauka: http://e-wez.wez.uz.zgora.pl/.