Sylwetka absolwenta

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

bn

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych zarówno organizacji samorządowych jak i administracji państwowej. Umie rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz potrafi budować programy bezpieczeństwa regionalnego. Absolwent jest zdolny do reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i potrafi dbać o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń w skali gminy i kraju. Dzięki procesowi kształcenia jest przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, w tym roli i zadań sił zbrojnych w systemach bezpieczeństwa, narodowym i sojuszniczym. Kończąc studia na poziomie licencjackim absolwent jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w ramach kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz kierunkach pokrewnych.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, otrzymujący tytuł magistra, posiada umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwent potrafi organizować i koordynować pracę służby BHP oraz budować system ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, a także umie rozpoznawać czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy, posiada umiejętność oceniania ryzyka zawodowego. Ponadto posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu regulacji prawnych ochrony pracy, psychologii pracy i organizacji, psychologii zagrożeń, socjologii, historii i geografii bezpieczeństwa, środowiskowych systemów bezpieczeństwa, a także zna prawo obronne Rzeczpospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne oraz strategie bezpieczeństwa narodowego. Absolwent w pracy zawodowej potrafi prowadzić badania z zakresu bezpieczeństwa i wie jak upowszechniać ich rezultaty. Absolwent jest zdolny do rozpoznawania zagrożeń i umie reagować oraz zarządzać logistycznie w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany do kontynuacji nauki w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz kształcenia ustawicznego.

EKONOMIA

ek

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia otrzymujący tytuł zawodowy licencjata posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw ekonomii, narzędzi, szczególnie matematycznych i informatycznych, empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej i aspektów działalności gospodarczej w sferze mikro- i makroekonomicznej.

W ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych jest uzupełniona wiedzą z dyscyplin społecznych socjologii, psychologii, komunikacji społecznej. Absolwent jest wyposażony w umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce analizuje zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kluczową umiejętnością absolwenta jest wyszukiwanie, gromadzenie i prezentowanie danych empirycznych. Absolwent wykonuje analizy ekonomiczne, posługuje się metodami analitycznymi i narzędziami informatycznymi, swobodnie porusza się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych, a także wykazuje umiejętności zarządcze. Sprawnie dokonuje oceny i formułuje cele dla działań strategicznych w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit na potrzeby rynku regionalnego. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk.

EKONOMIA

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia II stopnia na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy z przedmiotów ekonomicznych, matematycznych i prawnych, która umożliwi absolwentom opracowywanie przez nich analiz ekonomicznych, świadczenie usług doradczych, podejmowanie racjonalnych decyzji w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu zasobów (ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych) przez jednostki sektora prywatnego lub publicznego. Osoby, które ukończą studia II stopnia Ekonomii będą również wyposażone w umiejętność wykorzystania wiedzy ekonomicznej w praktyce. Spektrum ich kompetencji zawodowych poszerzy się także o: identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi oraz społecznymi. Zyskają też umiejętności menedżerskie, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, komunikowania się tworzenia i zarządzania zespołami w połączeniu z umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i na podstawie właściwej interpretacji danych. Istotne jest również to, że absolwenci II stopnie Ekonomii będą przygotowani do realizacji koncepcji kształcenia przez całe życie.

Takie kompetencje są niezbędne osobom, które będą pracować na różnych stanowiskach w gospodarce, w szczególności menedżerom i właścicielom przedsiębiorstw. Ponadto, są one przydatne uczestnikom rynku pracy, którzy pracują lub zamierzają pracować w takich zawodach, jak: główny ekonomista, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca ekonomiczno-finansowy, menedżer ds. rozwoju przedsiębiorstwa, pracownik firmy consultingowej, pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

LOGISTYKA

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kształcenie na kierunku studiów Logistyka realizowane jest w trybie trzy i pół rocznych studiów I stopnia inżynierskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają siedem semestrów. Program studiów pozwala na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w szczególności dotyczącej nauk o zarządzaniu ale również z zakresu nauk technicznych. Przygotowanie absolwentów tego kierunku do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach działających na rynku globalnym będzie wiązało się z realizowaniem międzynarodowych projektów z udziałem studentów i profesorów uczelni zagranicznych. Uprofilowane wykształcenie techniczne z gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją przemysłową, handlem, usługami, infrastrukturą miejską lub środowiskiem naturalnym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent I stopnia studiów jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Logistyka lub kierunkach pokrewnych: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, itd.

Od absolwentów kierunku Logistyka, oczekuje się szczególnych umiejętności i postaw. Są to kompetencje, zarówno profesjonalne, jak i osobowe oraz społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społecznym, w szczególności w życiu gospodarczym.

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Zdobędzie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych; zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi; posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego; zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia. Absolwent będzie przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych; przedsiębiorstwach logistycznych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Program studiów podporządkowany jest celom społecznym, naukowym i dydaktycznym w taki sposób, by umożliwiał jak najlepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, a także stwarzał możliwie najlepsze warunki rozwoju ich osobowości, stanowiąc podstawę dalszego kształcenia i samokształcenia.

LOGISTYKA

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kształcenie na kierunku studiów Logistyka realizowane jest w trybie półtora rocznych studiów II stopnia magisterskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają trzy semestry. Program studiów pozwala na zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, w szczególności dotyczącej nauk o zarządzaniu ale również z zakresu nauk technicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka otrzymujący tytuł magistra, posiada takie umiejętności jak: posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w logistyce przedsiębiorstw, zarządzanie procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw, analizowanie kosztów i jakości w działalności logistycznej, organizowanie usług transportowych czy realizację założeń koncepcji Lean management. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach w obszarze TSL a także prze przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności.

ZARZĄDZANIE

zarz

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł zawodowy licencjata. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent jest wyposażony w umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce analizuje zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kluczową umiejętnością absolwenta jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menadżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach sprawnie dokonuje oceny i formułuje cele dla działań strategicznych w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit na potrzeby rynku regionalnego. Potrafi samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent posiada umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia II i III stopnia, stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk.

ZARZĄDZANIE

SYLWETKA ABSOLWENTA – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i prowadzą do tytułu magistra. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł magistra, posiada specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk komplementarnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz sprawnie formułuje opinie na temat problemów zarządzania. Absolwent posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy w praktyce: krytycznej analizy, formułowania sądów, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych oraz strategicznych. Jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym na rynku lokalnym i globalnym. Studia drugiego stopnia przygotowują absolwenta do zajmowania funkcji kierowniczych i eksperckich w gospodarce w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych sprawnie komunikuje się z otoczeniem. Jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do kontynuacji kształcenia przez całe życie (stypendia, studia podyplomowe, kursy, staże). Udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest procesie prowadzenia praktyk oraz w kształtowaniu programu specjalności.