Studia podyplomowe Zarządzanie sprzedażą

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

CZAS TRWANIA: dwa semestry - rok

OPŁATA ZA SEMESTR: 1600 zł

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Charakterystyka studiów

Celem kształcenia na studiach jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą dotyczącą  procesów sprzedażowych oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji w zakresu zarządzania sprzedażą w różnych typach przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych, usługowych). Szczególna uwaga będzie poświęcona na przedstawienie współczesnych technik, metod, narzędzi, koncepcji i analiz sprzedaży z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w już istniejących przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku B2B i B2C, a także na zarządzanie zespołem sprzedażowym, w tym na budowanie relacji z istniejącymi i potencjalnymi klientami. Ponadto zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie zdobywania nowych klientów i rynków zbytu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów z dużym naciskiem na praktyczne ujęcie poruszanych problemów handlowych. Wśród korzyści dla słuchacza można wymienić: rozwój kompetencji sprzedaży, umiejętność współpracy z zespołem handlowym i innymi zespołami firmy, umiejętność radzenia sobie na stanowisku menedżera sprzedaży, umiejętność stosowania najnowszych rozwiązań w zakresie sprzedaży.

Adresaci

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, którzy posiadają wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze zarządzania sprzedażą a także do menedżerów działów sprzedaży, centrów obsługi klienta oraz pracowników przedsiębiorstw (produkcyjnych, handlowych i usługowych), którzy są przygotowywani do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie sprzedaży.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą” uzyskuje praktyczne umiejętności  z zakresu zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowymi oraz usługowym i jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w tego typu podmiotach gospodarczych. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Zarządzanie sprzedażą”.

REKRUTACJA

Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 14). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • elektroniczna rejestracja: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php -przedłużone do 28 lutego 2021 r. (włącznie),
  • odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich,
  • kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł,
  • oryginał dowodu osobistego do okazania w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości WEiZ podczas składania dokumentów;
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 października 2021 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski , Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

ul. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

Sekretariat budynek A-0, pokój 14

Tel: 797 977 238

Pełen opis przedmiotów w ramach oferty dydaktycznej znajduje się tutaj