Współczesne metody i koncepcje zarządzania MŚPWYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

WSPÓŁCZESNE METODY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
 

Studia podyplomowe doskonalące

CZAS TRWANIA: dwa semestry - rok

OPŁATA ZA SEMESTR: 1600 zł

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł


CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA

Współcześnie małe i średnie przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces, muszą posiadać umiejętność szybkiego dostosowywania się do ciągłych zmian w otoczeniu związanych między innymi ze zmianami wymagań i oczekiwań klientów, otoczenia konkurencyjnego, przepisów prawnych czy też wynikającymi z rozwoju nowych technologii. Celem kształcenia na studiach jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami i koncepcjami zarządzania ukierunkowanymi na poprawę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zwiększenie ich szans rynkowych, poprzez poprawę umiejętności kształtowania właściwych relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Zajęcia warsztatowe zorientowane są zarówno na zapoznanie słuchacza z konkretnymi narzędziami doskonalenia organizacji i zarządzania firmą, jak również na rozwój jego kompetencji miękkich, które umożliwiają między innymi sprawne budowanie i kierowanie zespołami pracowniczymi.

ADRESACI

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, którzy posiadają wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Studia podyplomowe wyposażą absolwentów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania i organizowania pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, które funkcjonują w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Współczesne metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem”.

REKRUTACJA

Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości (ul. Podgórna 50, budynek A-0, pokój 14). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • elektroniczna rejestracja  - do dnia 27.10.2020 r. (włącznie)
  • odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
  • kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
  • oryginał dowodu osobistego do okazania w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i jakości WEiZ podczas składania dokumentów;
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  do 27.10.2020 r.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra
Sekretariat budynek A-0, pokój 14
Tel: 797 977 238

Pełen opis przedmiotów w ramach oferty dydaktycznej znajduje się TUTAJ.