Projects and grants

Research projects.

Own project in the area of marko and microeconomics

Own project in the area of marko and microeconomics: Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. W projekcie uczestniczy również dr Robert Dylewski z Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Celem naukowym projektu zbadanie i ocena regionu lubuskiego pod względem poziomu ekoefektywności systemu regionalnej gospodarki odpadami oraz specyfiki uwarunkowań lokalnych w gospodarce odpadami (z wykorzystaniem techniki LCA - Life Cycle Assessment i GIS do oceny różnych systemów zagospodarowania odpadów wraz z testowaniem metody analizy kosztów wykorzystującej program Umberto).


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przygotowała dr inż. Karolina Mazur, temat projektu: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii. Celem projektu jest zbadanie wpływu postaw pracowników wobec warunków kontraktu psychologicznego na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem badań są organizacje, w których zasoby niematerialne nie tylko determinują przewagę konkurencyjną, ale także stanowią podstawę głównych procesów biznesowych. 


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przygotował dr inż Wiesław Danielak, temat projektu: Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia poznawczo-aplikacyjne i wpisuje się w obszar nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego. Podjęte badania zmierzać mają w kierunku wypełnienia luki badawczej w tym obszarze. Będą dotyczyć kapitału relacyjnego, który jest konsekwencją interakcji, jakie zachodzą między celami przedsiębiorstw sektora MSP i podmiotów w jego otoczeniu (nie powiązanych zależnościami kapitałowymi i hierarchicznymi), a uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, które oddziałują na te relacje. 


Projekt promotorski

Projekt promotorski przygotował prof UZ, dr hab. inż. Daniel Fic, temat projektu: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem projektu jest analiza i ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa lubuskiego. Planowana ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi uwzględnia poziomy project portfolio management, project management oraz analizę relacji zachodzących między realizowanymi projektami. Podjęty temat badania wypełnia istniejącą lukę w badaniach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Projects

Projects implemented at the Faculty of Economics and Management

Urban Creative Poles - Development and Promotion of Creative Industry Potential in medium-sized cities in the Baltic Sea Region.  

Więcej informacji:

www.creativepoles.eu 


Projekt NBP - Studia podyplomowe z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) 

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/projekt_nbp/index.html 


Projekt szkoleniowy Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEPIA "Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości", w ramach przedsięwzięcia MNiSW Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Więcej informacji:

www.zkw.wez.uz.zgora.pl/seipa/index.html 


"Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim" projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/ Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/www 


Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.  Magdalena Graczyk
Główny koordynator: dr Brygida Cupiał

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/ue 


"Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania"

PARTNERZY PROJEKTU :

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - Zakład Zarządzania Strategicznego
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY - Instytut Sztuk Pięknych - Zakład Architektury wnętrz
  • Organizacja Pracodawców Ziemii Lubuskiej