Oferta współpracy

 

Oferta współpracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania obejmuje wykonanie ekspertyz i analiz, przeprowadzenie warsztatów i szkoleń na terenie przedsiębiorstw i organizacji, przygotowanie diagnoz i opracowań, przeprowadzenie badań, opracowanie strategii, uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu projektów oraz usługi doradcze.

 

1. Wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu:

 • luki konkurencyjności przedsiębiorstwa,
 • luki kapitału społecznego regionu, szkół i samorządów i sposobów jej pokonywania,
 • analizy konkurencyjności regionu,
 • analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • badań czynników sukcesu przedsiębiorstwa,
 • badań czynników sukcesu klastra i metod zarządzania,
 • analizy marketingowej przedsiębiorstwa, organizacji samorządowych i niedochodowych,
 • analizy otoczenia marketingowego przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego,
 • analizy rynku zamówień publicznych,
 • przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych,
 • identyfikacja barier przedsiębiorstw we wzroście innowacyjności,
 • weryfikacja skuteczności polityki innowacyjnej regionu lubuskiego (metod, narzędzi itp.),
 • określenie zdolności absorpcyjnej nowych technologii w regionie (na przykładzie przedsiębiorstw),
 • opracowanie strategii konkurencji firm na rynku międzynarodowym -  internacjonalizacja przedsiębiorstwa,
 • określenie sposobów wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

2.Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń na terenie przedsiębiorstw i organizacji o tematyce:

 • analiza sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych,
 • ocena opłacalności inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
 • ocena pomocy publicznej dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ocena wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 • projektowanie strategii marketingowej,
 • wykorzystanie instrumentów marketingowych w działalności podmiotów,
 • przygotowanie i realizacji badań marketingowych,
 • zwrotne fundusze stosowane w wymianie wspólnotowej w 2007- 2013 i 2014-2020,
 • problemy audytu w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynkach kapitałowych.

 

3.Przygotowanie diagnoz / opracowań takich jak:

 • biznes plan dla firmy / przedsiębiorstwa,
 • studium wykonalności inwestycji,
 • strategia marketingowa dla przedsiębiorstw, organizacji samorządowych i niedochodowych,
 • analiza ekonomiczna projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych,
 • opracowanie strategii finansowej w związku ze zmianami na rynkach finansowych,
 • spracowanie strategii rozwoju miasta, gminy, powiatu,
 • określenie stopnia i przyczyny konwergencji /dywergencji wewnętrznej województwa lubuskiego,
 • zidentyfikowanie Lubuskiego obszaru Metropolitalnego dla inteligentnego rozwoju regionu,
 • opracowanie założeń do strategii regionalnego rozwoju grupy kapitałowejfirm określonej branży lub międzybranżowej,
 • zweryfikowanie istniejących strategii regionalnych dot. np. polityki społecznej, polityki innowacyjnej czy zrównoważonego rozwoju w kontekście nowych sił rozwojowych i zarządzania zmianą,
 • diagnoza współpracy podmiotów w modelu trip-helix w regionie,
 • diagnoza udziału podmiotów w rozwoju PPPS (partnerstwa publiczno- prywatnego i społecznego),
 • zbadanie pozycji strategicznej firmy i źródeł utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej,
 • identyfikacja warunków zorganizowania różnych typów klastrów o charakterze regionalnym i międzyregionalnym.

 

4. Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii, uczestnictwo i pomoc w przygotowaniu projektów z zakresu:

 • społecznej orientacji biznesu,
 • modeli konsolidacji dystrybucyjnej podmiotów np. w sektorze mleczarskim, mięsnym, zielarskim itp.,
 • aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – model i wzorzec wzrostu,
 • badań marketingowych dla przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych i innych organizacji,
 • analiz lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji bezrobotnych,
 • opracowania strategii rozwoju miasta/gminy/powiatu,
 • analiz aktywności zawodowej ludności,
 • badań efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • analiz konkurencyjności regionu,
 • wykorzystania instrumentów marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jednostką administracyjną i innymi organizacjami,
 • zachowań konsumentów na rynku (np. wobec innowacji),
 • analiza rynku dla potrzeb przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji,
 • analiza wielkości i struktury popytu na pracę w regionie, opracowanie strategii zatrudnienia dla konkretnego podmiotu,
 • opracowanie strategii podatkowej dla poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa i usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem istotnego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej,
 • analiza kooperencji przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie kompatybilności czynników  materialnych i niematerialnych,  
 • badanie jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach, branżach i innych jednostkach organizacyjnych.

 

5.Usługi doradcze

 • opracowania eksperckie w zakresie funkcjonowania polskiego rynku usług medycznych (m. in. czynniki determinujące, perspektywy rozwoju),
 • usługi doradcze  w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. zarówno wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zamawiających),
 • wdrażanie systemu kontroli zarządczej w JSFP,
 • audyt wewnętrzny w JSFP,
 • zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym i prawem korporacyjnym,
 • wykorzystanie narzędzi  mikroekonometri,  które służą do analizy danych finansowych pojedynczego przedsiębiorstwa,
 • pozyskiwanie środków na rozwój firmy ze źródeł zewnętrznych,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych MSP, pozwalającą na obniżenie obciążeń podatkowych firmy i poprawę jej wyniku finansowego,
 • badanie efektywności realizacji usług świadczonych np. przez jednostki samorządu terytorialnego.