Research & Science

Badania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Prace naukowo-badawcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania prowadzone są w katedrach i zakładach. Są to przede wszystkim: badania statutowe i własne oraz projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także prace zlecane przez podmioty gospodarcze, samorządy i inne instytucje oraz projekty finansowane ze środków UE. Ponadto działalność naukowa Wydziału obejmuje organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych oraz wydawnictwo czasopisma naukowego – Management.

Tematyka badań statutowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w latach 2006 – 2009 związanych z kierunkiem – zarządzanie: 

 • prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic (kierownik tematu) – Strategie globalne – zintegrowane zarządzanie strategiczne (2007- 2009),
 • prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic (kierownik tematu) –Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy (2006-2008), Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej (2008-2009)
 • Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk (kierownik tematu) - Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa Lubuskiego (2007-2008); Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym obszarze badań nad gospodarka publiczną (2008-2009)
 • Prof. UZ dr hab. Paul Dieter Kluge (kierownik tematu) - Efektywność zastosowań systemów informatycznych zarządzania klasy ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach(2007-2008)
 • Prof. UZ dr hab. inż. Józef Kochanowski (kierownik tematu) - Strategie marketingowe przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej (2006-2008)
 • Prof. UZ dr hab. Ilona Politowicz (kierownik tematu) - Promocja regionu lubuskiego (2007-2009).
 • prof. UZ dr hab. Tatiana Rongińska (kierownik tematu) – Wsparcie psychologiczne przedsiębiorców przy współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Poczdamie oraz Instytutem Diagnostycznym ITEA w Berlinie (2005-2007); Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów (2008-2009)
 • Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz (kierownik tematu) – Zarządzanie zmianami w różnych obszarach gospodarczych (2007-2009),
 • Prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (kierownik tematu) – Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów (2008 - 2009); Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na plany rozwoju regionu lubuskiego (2007-2008). 
 • Prof. UZ dr hab. Gernot Zellmer (kierownik tematu) - Wspomaganie interpretacji wyników analiz nowoczesnych narzędzi wspomagania decyzyjnego w powiązaniu z zastosowaniem systemów ERP w MSP (2007-2009). 

Tematyka badań własnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w latach 2007-2009 związanych z kierunkiem – zarządzanie:

 • prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic (kierownik tematu) – Strategie rozwoju regionalnego (2007--2009),
 • prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic (kierownik tematu) – Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju regionalnego i  lokalnego (2005-2008); Wpływ globalizacji na rozwój regionalny (2009)
 • Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk (kierownik tematu) - Life Cycle Assessment (LCA) jako instrument „dobrych praktyk“ w zarządzaniu środowiskowym w organizacji i w Zintegrowanej Polityce Produktowej.
 • Prof. UZ dr hab. Paul Dieter Kluge (kierownik tematu) -Kwantyfikacje korzyści informacyjnych wynikających z zastosowania nowoczesnych narzędzi wspomagania decyzyjnego na bazie zintegrowanych systemów informacyjnych klasy ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach(2008-2009)
 • prof. UZ dr hab. Ilona Politowicz (kierownik tematu) - Wykorzystanie technik multimedialnych w public relations i reklamie (2007-2009).
 • prof. UZ dr hab. Tatiana Rongińska (kierownik tematu) – Psychologiczne wymiary efektywności człowieka w pracy (2007-2009), 
 • prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz (kierownik tematu) – Uwarunkowania rozwoju organizacji w  przedsiębiorstwach (aspekty ekonomiczno-społeczne i organizacyjne) (2006-2009),
 • prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (kierownik tematu) – Unia Europejska w zakresie polityki regionalnej (2007-2009),

Prace na rzecz gospodarki narodowej:

 • Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, projekt celowy dla Regionalnych Strategii Innowacji, Nr: 6 RSI 2003 C/6000, prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic – kierownik projektu celowego, zespół w składzie: prof. UZ dr hab. inż. Maria Fic, prof dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, dr Joanna Wyrwa, dr Janina Jędrzejczak-Gas, mgr Robert Wysocki – sekretarz zespołu, autorstwo rozdziału dot. monitorowania – prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz, 2005.
 • Strategia rozwoju transportu województwa lubuskiego do 2015 roku – kierownik opracowania, prof. UZ dr hab. inż. Daniel Fic, 2004.
 • JoiTramJoint Transport Management Berlin – Brandenburg – Lubuskie, UE, INTERREG IIIA (3.500 EUR) – kierownik projektu – prof. UZ  r hab. inż. Maria Fic, 2005.