Zasady etyczne czasopisma

Zasady etyczne

Etyka działań czasopisma „Management” została stworzona w oparciu o:

wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE), które są dostępne pod adresem: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanych w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011)

zasady etyczne obowiązujące w innych czasopismach naukowych

Redakcja:

Dokłada wszelkich starań, by stale doskonalić proces wydawania czasopisma.

Decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego w oparciu o zgodność treści artykułu  z zakresem tematycznym (profilem) czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego afiliację, narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Działa zgodnie z przyjętą procedurą recenzowania, tzn.:

Do oceny każdej publikacji powołuje  dwóch Recenzentów, z których jeden posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego, a drugi – tytuł doktora. Nie wysyła artykułów do recenzentów o tej samej afiliacji jaką podał Autor/(rzy) publikacji.

Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”), co oznacza, że artykuł kierowany do Recenzentów nie zawiera danych osobowych autora(ów) publikacji a Autorowi(om) nie udziela się informacji o osobie Recenzentów. Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma umieszczana jest na stronie internetowej czasopisma po wydrukowaniu drugiego numeru w danym roku.

Recenzja ma formę pisemną. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.

Wynikiem recenzji jest opinia Recenzenta informująca o:

odrzuceniu artykułu,             

zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek,

dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu  uzupełnień, poprawek wskazanych przez Recenzenta,

konieczności dokonania gruntownych zmian i ponownej recenzji.

Zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania decyduje liczba punktów (min. 60 pkt). W przypadku 4.c. i otrzymaniu min. 60 punktów, artykuł jest przesyłany do Autora(rów) celem dokonania stosownych  uzupełnień/poprawek wskazanych przez Recenzentów.

Po otrzymaniu artykułu Redaktor Naczelny w porozumieniu z Recenzentami dokonuje ich weryfikacji oraz kwalifikuje do opublikowania.

Podejmuje działania w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu standardów etycznych (jak zduplikowanej publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych, nieprawdziwej listy autorów, autorstwa widmo) przez autora tekstu. Do działań tych należą:

odrzucenie artykułu,

zgromadzenie pełną dokumentację z materiałem dowodowym,

poinformowanie Autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji,

skontaktowanie się z instytucją Autora i poinformować jego przełożonych i/lub inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad badaniami,

poinformowanie recenzentów o podjętych działaniach.

Stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Recenzenci:

Sporządzają recenzje na przyjętym w czasopiśmie formularzu recenzji.

Dokładnie zapoznają się z treścią artykułu i dochowują wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość, według  przyjętych kryteriów oceny oraz stosownie do aktualnego stanu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki

W przypadku decyzji o odrzuceniu artykułu, uzasadniają ją w sposób jasny, przedstawiając argumenty naukowe.

Mogą nie podjąć się recenzji, w przypadku, gdy oceniają, iż nie są merytorycznie przygotowani do jego oceny lub podejrzewają konflikt interesów.

Traktują recenzowane artykuły jako dokument poufny, co oznacza iż:

nie okazują go ani nie dzielą się jego treścią z osobami spoza Redakcji.

nie wykorzystują go dla uzyskania korzyści osobistych (jak np. wykorzystywania materiałów do własnych celów badawczych bez wyraźnej zgody Autorów)

Przygotowują recenzje bez wiedzy na temat danych autora (anonimowo).

Wspierają Autorów w doskonaleniu tekstu i warsztatu pisania, formułując wskazówki, sugestie w jasny i klarowny sposób.

Wspierają jakość czasopisma poprzez udzielanie:

sugestii dotyczących procesu recenzowania;

pomocy w decyzji dotyczącej przyjęcia tekstu do publikacji;

informacji o naruszeniu zasad etycznych przez autora tekstu, w tym podejrzeniu o znaczącym podobieństwie treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą, podejrzeniu plagiatu lub nieprawdziwej liście autorów.

Autorzy:

Podpisują oświadczenie, akceptując tym samym zasady publikowania  w czasopiśmie.

Przygotowują publikację zgodnie z wytycznymi dla autorów.

Zgłaszają artykuł, który stanowi oryginalną pracę, a jego treść jest ich autorstwa, co oznacza, że każdy z nich wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji oraz, że podana lista autorów jest prawdziwa[1].

Wskazują wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu (Jako przeciwdziałanie  ghostwriting” i „guest authorship)[2].

Potwierdzają, że zgłoszenie artykułu do Redakcji oznacza, iż nie został on opublikowany ani nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie.

Są zobowiązani do poszanowania praw autorskich innych osób. Dbają o poprawny zapis nazwisk autorów cytowanych w pracy i sposób opisu cytowanych dzieł

Prowadzą ewidencję danych źródłowych związanych z publikacją, którą poproszeni udostępnią Redakcji w związku z procesie wydawniczym.

Wskazują  źródła finansowania artykułu, jak również wkład innych podmiotów (instytucje naukowo-badawczych, stowarzyszenia itd.) oraz zgłaszają wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację.

Zobowiązują się, by informować Redakcję czasopisma, jeśli wykryją błędy lub nieścisłości w pracy i współpracują w celu ich naprawienia.

Rzetelnie wnoszą poprawki wskazane przez recenzentów i/lub odpowiadają na recenzje

Upewniają się, że wszyscy autorzy artykułu zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Odpowiedzialność za kontakt z Redakcją i za świadomość obowiązków opisanych we powyższych punktach ponosi autor zgłaszający publikację

Działają etycznie i dbają o rzetelność naukową, wiedząc, że Redakcja uznaje takie działania jak: duplikowanie publikacji, plagiat, sfabrykowanie danych, nieprawdziwa lista autorów, autorstwo widmo, konflikt interesów za przejaw nierzetelności naukowej i przekroczenie zasad etycznych

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.


[1] Nieprawdziwa lista autorów występuje wówczas, gdy nazwisko badacza, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie zostało wymienione, lub nie znalazło się w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

[2] Pierwszy oznacza wniesienie istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału jako współautora lub wskazania roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Drugie występuje, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.