Procedura i zasady recenzowania

 

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem "ghostwriting" i „guest authorship”. 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja, celem przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" i „guest authorship” wprowadziła następującą, zgodną z wytycznymi MNiSW, procedurę: Autor/(rzy) artykułu wypełniają oświadczenie o ich wkładzie w zakresie wymienionych działań w powstanie publikacji (wzór umieszczony został na stronie internetowej czasopisma) Autor/(rzy) podają informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Procedura i zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Management”

Procedura i zasady recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołują się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autora/-ów na działania związane z procedurą i zasadami recenzowania.

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch Recenzentów, z których jeden posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego, a drugi – tytuł doktora. Nie wysyła się artykułów do recenzentów o tej samej afiliacji jaką podał Autor/(rzy) publikacji.

2. Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”), co oznacza, że artykuł kierowany do Recenzentów nie zawiera danych osobowych autora(ów) publikacji a Autorowi(om) nie udziela się informacji o osobie Recenzentów. Lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma umieszczana jest na stronie internetowej czasopisma po wydrukowaniu drugiego numeru w danym roku.

3. Recenzja ma formę pisemną. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.  

4. Wynikiem recenzji jest opinia Recenzenta informująca o:

(a) odrzuceniu artykułu,              

(b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek,

(c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu  uzupełnień, poprawek wskazanych przez Recenzenta,

(d) konieczności dokonania gruntownych zmian i ponownej recenzji.  

O zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania decyduje liczba punktów (min. 60 pkt). W przypadku 4.c. i otrzymaniu min. 60 punktów, artykuł jest przesyłany do Autora(rów) celem dokonania stosownych  uzupełnień/poprawek wskazanych przez Recenzentów. Po otrzymaniu artykułu Redaktor Naczelny w porozumieniu z Recenzentami dokonuje ich weryfikacji oraz kwalifikuje do opublikowania.

5. Ze względu na określoną objętość czasopisma, do druku kierowane są w pierwszej kolejności artykuły, które uzyskały w recenzji największą liczbę punktów. Pozostałe artykuły, zakwalifikowane do opublikowania, mogą zostać wydrukowane w kolejnym numerze