Projekty

Projekty realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim

Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju

Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00 – 00-Z007/17

Okres real­iza­cji pro­jektu: od 
2018-03-01 do 2022-01-31

Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 5 - Wydział Ekonomii i Zarządzania - Moduł 2 – Program Podnoszenia Kompetencji

Wartość zada­nia: 214 400,00 zł

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego.

Uczest­nicy projektu

Zadanie polega na podniesieniu kompetencji 200 studentów WEiZ. Projekt obejmuje 4 ostatnie semestry studiów I i II stopnia na kierunku Ekonomia i Zarządzanie oraz studiów inżynierskich Logistyka.

Zakres wspar­cia

Formy wsparcia skierowane do studentów:

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie 4 edycji certyfikowanych szkoleń z kompetencji zawodowych:

•       coaching zawodowy,

•       analityk biznesowy,

•       doradztwo finansowe,

•       ekologiczna ocena życia projektu,

•       projektowanie i symulacje procesów logistycznych.

2.       Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów we współpracy z przedsiębiorstwami,

3.       Wizyty studyjne ukierunkowane na poszerzenie wiedzy nabytej po ukończeniu szkolenia i zajęć warsztatowych.

Koor­dy­na­tor wydzi­ałowy

mgr Adrianna Dybikowska

email: a.dybikowska(at)wez.uz.zgora.pl


Punkt kwalifikacyjny (punkt przyjęć dokumentów) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania: budynek A-0, pok. 129, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra. 

Zasady rekru­tacji

Zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki 5-8).
Dokumenty należy złożyć do Punktu Kwalifikacyjnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Rekrutacja trwa od 20.10.2021 r. do 27.10.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 28.10.2021 r. do 10.11.2021 r.
 
Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną przekazane kandydatom po zakończeniu rekrutacji.

Realizacja szkoleń
W związku z sytuacją epidemiologiczną 
część spotkań z uczestnikami może odbywać się w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.
Terminy spotkań będą ustalane z uczestnikami danej grupy szkoleniowej.

Doku­menty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa

2. Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa

3. Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Załącznik 6 - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o uczestnictwo w projekcie

5. Załącznik 7 - Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

6. Załącznik 8 - Formularz zgłoszeniowy


Listy rankingowe:
1.
2018/2019
2.
2019/2020
3.
2020/2021

 

Projekt „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Numer umowy: POWER.03.05.00-00-Z014/18-00

Projekt jest realizowany w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia

 

Okres realizacji projektu: 01 wrzesień 2019 r. -  31 styczeń 2023 r.

Wartość projektu wynosi 10 290 945,02 PLN i obejmuje:

    ze środków europejskich – 9 982 216,52 PLN, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu,

      ze środków dotacji celowej – 1 309 008,06 PLN,

      wkład własny – 308 728,50 PLN.

W projekcie wezmą udział 802 osoby:

 

- 617 studentów zdobędzie kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne;

 

- 185 pracowników kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne.

 
W ramach realizacji projektu udoskonalona również będzie jakość kształcenia poprzez kompleksową modernizację i integrację narzędzi IT.

 
   

 

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014- 2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość Projektów dla UZ wynosi 1 897 831,20 zł. W skład tej kwoty wchodzą Projekty pn.:

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” nr RPLB.08.04.01-08-0020/16, wartość projektu 163 350,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” nr RPLB.08.04.01-08-0007/16, wartość projektu 154 440,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” nr RPLB.08.04.01-08-0009/16, wartość projektu 231 660,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” nr RPLB.08.04.01-08-0014/16, wartość projektu 346 500,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” nr RPLB.08.04.01-08-0021/16, wartość projektu 1 001 881,20 pln.

 Beneficjentem Projektów są Starostwa Powiatowe.

Cele Projektów:

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZi;

Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego

Projekty skierowane są do:

- uczniów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);

- szkół i placówek ponadgimnazjalnych (instytucji i kadry pedagogicznej) prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);

- nauczycieli;

- instruktorów praktycznej nauki zawodu;

- instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Wydział Ekonomii i Zarządzania realizuje zadania w ramach projektów:

1.      Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”

Numer projektu: RPLB.08.04.01-08-0020/16

Priorytet: VIII. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie

8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski

Zadanie 7 Współpraca ze szkołami wyższymi.

W ramach zadania WEiZ realizuje szkolenia dla uczniów szkół średnich pn. „Kurs specjalisty ds. transportu i spedycji, zarządzanie flotą samochodową” oraz „Analityk rynkowy”.

2.      Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

 Numer projektu: RPLB.08.04.01-08-0007/16-00

Priorytet: VIII. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zadanie 3 Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim

W ramach zadania WEZ prowadzi szkolenia dla uczniów szkół  średnich pn. „ Menadżer sprzedaży”


 

Projekt: „Biznes w nauce, nauka w biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim” 
Uniwersytet Zielonogórski  zaprasza pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, które prowadzą działalność innowacyjną i/lub zainteresowane są działalnością innowacyjną do uczestniczenia w projekcie
System wsparcia w ramach projektu obejmuje m.in.:

  • Szkolenia praktyczne
    (Szkolenie A: Zarządzanie innowacjami - 54 godziny, Szkolenie B: Zarządzanie projektami B + R - 64 godziny)
  • Staże w jednostkach naukowych
    (120 h w ciągu 4 miesięcy)


Zgłoszenia można skladać od dnia:   05 kwietnia 2013 r.  w biurze projektu:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
Budynek A0, pokój nr 120 (od  8.00  do 15.00)
Telefon: 68 328 26 42, 68 328 26 89
661 011 282, 661 011 281
www.bizneswnauce.uz.zgora.pl

Formularze aplikacyjne do pobrania poniżej:
Regulamin szkolenia z PP 8.2
Deklaracja pracownik 8.2
Formularz pomocy de minimis|
Formularz rekrutacyjny pracownik
Formularz zgloszeniowy przedsiebiorstwa
Umowa szkoleniowa


Projekt Urban Creative Poles - Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego

Więcej informacji:

www.creativepoles.eu 


Projekt NBP - Studia podyplomowe z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) 

baner

Więcej informacji:

http://www.mfse.uz.zgora.pl/


Projekt szkoleniowy Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEPIA "Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości", w ramach przedsięwzięcia MNiSW Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Więcej informacji:

www.zkw.wez.uz.zgora.pl/seipa/index.html 


"Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim" projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/ Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Kierownik projektu: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

www-old.wez.uz.zgora.pl/www


Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.  Magdalena Graczyk
Główny koordynator: dr Brygida Cupiał

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/ue 


"Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania"

PARTNERZY PROJEKTU :

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - Zakład Zarządzania Strategicznego
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY - Instytut Sztuk Pięknych - Zakład Architektury wnętrz
  • Organizacja Pracodawców Ziemii Lubuskiej