Projekty i granty

Projekty badawcze

KRAJOWE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI


Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty ograniczenia niskiej emisji na terenie Środkowego Nadodrza Sonata 10, NCN, nr grantu 2015/19/D/HS4/00210, kwota dofinansowania 168 296 PLN, termin realizacji od 2016-06-14 do 2019-12-13. Kierownik: dr inż. Maciej Dzikuć


 Ekonomiczne aspekty rozwoju niskoemisyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej Opus 16, NCN, nr grantu 2018/31/B/HS4/00485, kwota dofinansowania 379 840 PLN, termin realizacji od 2019-07-01 do 2022-06-30. Kierownik: dr inż. Maciej Dzikuć


Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw (numer umowy 2011/01/B/HS4/02881). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu logistyki odzysku na kreowanie wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych. Przesłanką wyboru tworzyw sztucznych jest fakt ich wszechstronnego zastosowania, np. w opakowalnictwie, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym. Ważną kwestią jest także to, że produkcja, tworzyw wywiera znaczący wpływ na środowisko, przyczyniając się m.in. do zużycia tak cennego zasobu jakim jest ropa naftowa.


Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (numer umowy z NCN 4039/B/H03/2011/40 z dnia 04.05.2011). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Sebastian Saniuk

Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szybkiego prototypowania dopuszczalnych wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dedykowanych realizacji nowego przedsięwzięcia produkcyjnego. Skuteczność działania platformy warunkuje odpowiednia metoda planowania sieci w warunkach występowania ograniczeń zasobowych, kosztowych i logistycznych rozproszonych geograficznie firm.

W efekcie opracowano system szybkiego prototypowania wirtualnych organizacji, co pozwoli na:

- sprawne generowanie wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych, zdolnych do realizacji nowych przedsięwzięć;

- redukcję kosztów realizacji noworealizowanych przedsięwzięć produkcyjnych poprzez odpowiedni dobór przedsiębiorstw oraz obsługi magazynowo-transportowej;

- ułatwienie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wydzierżawianie wolnych mocy produkcyjnych;

- podniesienie produktywności firm biorących udział w realizacji przedsięwzięć produkcyjnych.

 


Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii Europejskiej (identyfikacja percepcji ekoznakowania wśród konsumentów polskich, niemieckich i belgijskich) (numer projektu: 0175/DIA/2012/41), finansowany przez NCN. Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, wykonawca Anna Andrykiewicz. Projekt realizowany w terminie od 06.06.2012 do 05.07.2013.


Projekt własny w dyscyplinie makro i mikroekonomia

Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. W projekcie uczestniczy również dr Robert Dylewski z Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Celem naukowym projektu zbadanie i ocena regionu lubuskiego pod względem poziomu ekoefektywności systemu regionalnej gospodarki odpadami oraz specyfiki uwarunkowań lokalnych w gospodarce odpadami (z wykorzystaniem techniki LCA - Life Cycle Assessment i GIS do oceny różnych systemów zagospodarowania odpadów wraz z testowaniem metody analizy kosztów wykorzystującej program Umberto).


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przygotowała dr inż. Karolina Mazur, temat projektu: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii. Celem projektu jest zbadanie wpływu postaw pracowników wobec warunków kontraktu psychologicznego na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem badań są organizacje, w których zasoby niematerialne nie tylko determinują przewagę konkurencyjną, ale także stanowią podstawę głównych procesów biznesowych. 


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przygotował dr inż Wiesław Danielak, temat projektu: Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia poznawczo-aplikacyjne i wpisuje się w obszar nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego. Podjęte badania zmierzać mają w kierunku wypełnienia luki badawczej w tym obszarze. Będą dotyczyć kapitału relacyjnego, który jest konsekwencją interakcji, jakie zachodzą między celami przedsiębiorstw sektora MSP i podmiotów w jego otoczeniu (nie powiązanych zależnościami kapitałowymi i hierarchicznymi), a uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, które oddziałują na te relacje. 


Projekt promotorski

Projekt promotorski przygotował prof UZ, dr hab. inż. Daniel Fic, temat projektu: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem projektu jest analiza i ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa lubuskiego. Planowana ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi uwzględnia poziomy project portfolio management, project management oraz analizę relacji zachodzących między realizowanymi projektami. Podjęty temat badania wypełnia istniejącą lukę w badaniach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty

Projekty realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim

Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju

Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00 – 00-Z007/17

Okres real­iza­cji pro­jektu: od 
2018-03-01 do 2022-01-31

Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 5 - Wydział Ekonomii i Zarządzania - Moduł 2 – Program Podnoszenia Kompetencji

Wartość zada­nia: 214 400,00 zł

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego.

Uczest­nicy projektu

Zadanie polega na podniesieniu kompetencji 200 studentów WEiZ. Projekt obejmuje 4 ostatnie semestry studiów I i II stopnia na kierunku Ekonomia i Zarządzanie oraz studiów inżynierskich Logistyka.

Zakres wspar­cia

Formy wsparcia skierowane do studentów:

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie 4 edycji certyfikowanych szkoleń z kompetencji zawodowych:

•       coaching zawodowy,

•       analityk biznesowy,

•       doradztwo finansowe,

•       ekologiczna ocena życia projektu,

•       projektowanie i symulacje procesów logistycznych.

2.       Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów we współpracy z przedsiębiorstwami,

3.       Wizyty studyjne ukierunkowane na poszerzenie wiedzy nabytej po ukończeniu szkolenia i zajęć warsztatowych.

Koor­dy­na­tor wydzi­ałowy

mgr Adrianna Dybikowska

email: a.dybikowska(at)wez.uz.zgora.pl


Punkt kwalifikacyjny (punkt przyjęć dokumentów) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania: budynek A-0, pok. 129, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra. 

Zasady rekru­tacji

Zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki 5-8).
Dokumenty należy złożyć do Punktu Kwalifikacyjnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

Rekrutacja trwa od 20.10.2021 r. do 27.10.2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 28.10.2021 r. do 10.11.2021 r.
 
Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną przekazane kandydatom po zakończeniu rekrutacji.

Realizacja szkoleń
W związku z sytuacją epidemiologiczną 
część spotkań z uczestnikami może odbywać się w sposób zdalny, z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.
Terminy spotkań będą ustalane z uczestnikami danej grupy szkoleniowej.

Doku­menty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa

2. Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa

3. Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Załącznik 6 - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o uczestnictwo w projekcie

5. Załącznik 7 - Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

6. Załącznik 8 - Formularz zgłoszeniowy


Listy rankingowe:
1.
2018/2019
2.
2019/2020
3.
2020/2021

 

Projekt „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

Numer umowy: POWER.03.05.00-00-Z014/18-00

Projekt jest realizowany w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr dydaktycznych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia

 

Okres realizacji projektu: 01 wrzesień 2019 r. -  31 styczeń 2023 r.

Wartość projektu wynosi 10 290 945,02 PLN i obejmuje:

    ze środków europejskich – 9 982 216,52 PLN, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu,

      ze środków dotacji celowej – 1 309 008,06 PLN,

      wkład własny – 308 728,50 PLN.

W projekcie wezmą udział 802 osoby:

 

- 617 studentów zdobędzie kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne;

 

- 185 pracowników kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne.

 
W ramach realizacji projektu udoskonalona również będzie jakość kształcenia poprzez kompleksową modernizację i integrację narzędzi IT.

 
   

 

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014- 2020, Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość Projektów dla UZ wynosi 1 897 831,20 zł. W skład tej kwoty wchodzą Projekty pn.:

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” nr RPLB.08.04.01-08-0020/16, wartość projektu 163 350,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” nr RPLB.08.04.01-08-0007/16, wartość projektu 154 440,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” nr RPLB.08.04.01-08-0009/16, wartość projektu 231 660,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” nr RPLB.08.04.01-08-0014/16, wartość projektu 346 500,00 pln;

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” nr RPLB.08.04.01-08-0021/16, wartość projektu 1 001 881,20 pln.

 Beneficjentem Projektów są Starostwa Powiatowe.

Cele Projektów:

Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZi;

Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego

Projekty skierowane są do:

- uczniów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);

- szkół i placówek ponadgimnazjalnych (instytucji i kadry pedagogicznej) prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);

- nauczycieli;

- instruktorów praktycznej nauki zawodu;

- instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Wydział Ekonomii i Zarządzania realizuje zadania w ramach projektów:

1.      Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”

Numer projektu: RPLB.08.04.01-08-0020/16

Priorytet: VIII. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie

8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski

Zadanie 7 Współpraca ze szkołami wyższymi.

W ramach zadania WEiZ realizuje szkolenia dla uczniów szkół średnich pn. „Kurs specjalisty ds. transportu i spedycji, zarządzanie flotą samochodową” oraz „Analityk rynkowy”.

2.      Tytuł projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”

 Numer projektu: RPLB.08.04.01-08-0007/16-00

Priorytet: VIII. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zadanie 3 Kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim

W ramach zadania WEZ prowadzi szkolenia dla uczniów szkół  średnich pn. „ Menadżer sprzedaży”


 

Projekt: „Biznes w nauce, nauka w biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim” 
Uniwersytet Zielonogórski  zaprasza pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, które prowadzą działalność innowacyjną i/lub zainteresowane są działalnością innowacyjną do uczestniczenia w projekcie
System wsparcia w ramach projektu obejmuje m.in.:

  • Szkolenia praktyczne
    (Szkolenie A: Zarządzanie innowacjami - 54 godziny, Szkolenie B: Zarządzanie projektami B + R - 64 godziny)
  • Staże w jednostkach naukowych
    (120 h w ciągu 4 miesięcy)


Zgłoszenia można skladać od dnia:   05 kwietnia 2013 r.  w biurze projektu:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
Budynek A0, pokój nr 120 (od  8.00  do 15.00)
Telefon: 68 328 26 42, 68 328 26 89
661 011 282, 661 011 281
www.bizneswnauce.uz.zgora.pl

Formularze aplikacyjne do pobrania poniżej:
Regulamin szkolenia z PP 8.2
Deklaracja pracownik 8.2
Formularz pomocy de minimis|
Formularz rekrutacyjny pracownik
Formularz zgloszeniowy przedsiebiorstwa
Umowa szkoleniowa


Projekt Urban Creative Poles - Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego

Więcej informacji:

www.creativepoles.eu 


Projekt NBP - Studia podyplomowe z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) 

baner

Więcej informacji:

http://www.mfse.uz.zgora.pl/


Projekt szkoleniowy Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEPIA "Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości", w ramach przedsięwzięcia MNiSW Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Więcej informacji:

www.zkw.wez.uz.zgora.pl/seipa/index.html 


"Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim" projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/ Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Kierownik projektu: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

www-old.wez.uz.zgora.pl/www


Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.  Magdalena Graczyk
Główny koordynator: dr Brygida Cupiał

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/ue 


"Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania"

PARTNERZY PROJEKTU :

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - Zakład Zarządzania Strategicznego
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY - Instytut Sztuk Pięknych - Zakład Architektury wnętrz
  • Organizacja Pracodawców Ziemii Lubuskiej