Projekty i granty

Projekty badawcze

KRAJOWE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI


Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw (numer umowy 2011/01/B/HS4/02881). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu logistyki odzysku na kreowanie wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych. Przesłanką wyboru tworzyw sztucznych jest fakt ich wszechstronnego zastosowania, np. w opakowalnictwie, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym. Ważną kwestią jest także to, że produkcja, tworzyw wywiera znaczący wpływ na środowisko, przyczyniając się m.in. do zużycia tak cennego zasobu jakim jest ropa naftowa.


Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (numer umowy z NCN 4039/B/H03/2011/40 z dnia 04.05.2011). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Sebastian Saniuk

Głównym celem projektu jest opracowanie systemu szybkiego prototypowania dopuszczalnych wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, dedykowanych realizacji nowego przedsięwzięcia produkcyjnego. Skuteczność działania platformy warunkuje odpowiednia metoda planowania sieci w warunkach występowania ograniczeń zasobowych, kosztowych i logistycznych rozproszonych geograficznie firm.

W efekcie opracowano system szybkiego prototypowania wirtualnych organizacji, co pozwoli na:

- sprawne generowanie wariantów wirtualnych sieci produkcyjnych, zdolnych do realizacji nowych przedsięwzięć;

- redukcję kosztów realizacji noworealizowanych przedsięwzięć produkcyjnych poprzez odpowiedni dobór przedsiębiorstw oraz obsługi magazynowo-transportowej;

- ułatwienie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wydzierżawianie wolnych mocy produkcyjnych;

- podniesienie produktywności firm biorących udział w realizacji przedsięwzięć produkcyjnych.

 


Ocena i optymalizacja Zintegrowanej Polityki Produktowej (IPP) UE w aspekcie promowania myślenia w kategorii cyklu życia i kreowania zrównoważonych wzorców konsumpcji, wśród obywateli Unii Europejskiej (identyfikacja percepcji ekoznakowania wśród konsumentów polskich, niemieckich i belgijskich) (numer projektu: 0175/DIA/2012/41), finansowany przez NCN. Opiekunem naukowym jest Prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, wykonawca Anna Andrykiewicz. Projekt realizowany w terminie od 06.06.2012 do 05.07.2013.


Projekt własny w dyscyplinie makro i mikroekonomia

Projekt własny w dyscyplinie marko- i mikroekonomia pt. Ocena poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego. Analiza systemowa z wykorzystaniem techniki LCA i GIS do optymalizacji gospodarki odpadami. Został on przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną, w składzie; dr inż. Joanna Zarębska (kierownik projektu), dr Brygida Cupiał oraz dr inż. Janusz Adamczyk. W projekcie uczestniczy również dr Robert Dylewski z Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Celem naukowym projektu zbadanie i ocena regionu lubuskiego pod względem poziomu ekoefektywności systemu regionalnej gospodarki odpadami oraz specyfiki uwarunkowań lokalnych w gospodarce odpadami (z wykorzystaniem techniki LCA - Life Cycle Assessment i GIS do oceny różnych systemów zagospodarowania odpadów wraz z testowaniem metody analizy kosztów wykorzystującej program Umberto).


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, przygotowała dr inż. Karolina Mazur, temat projektu: Kontrakt psychologiczny w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej organizacji sektora wysokich technologii. Celem projektu jest zbadanie wpływu postaw pracowników wobec warunków kontraktu psychologicznego na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Przedmiotem badań są organizacje, w których zasoby niematerialne nie tylko determinują przewagę konkurencyjną, ale także stanowią podstawę głównych procesów biznesowych. 


Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Projekt habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu przygotował dr inż Wiesław Danielak, temat projektu: Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia poznawczo-aplikacyjne i wpisuje się w obszar nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego. Podjęte badania zmierzać mają w kierunku wypełnienia luki badawczej w tym obszarze. Będą dotyczyć kapitału relacyjnego, który jest konsekwencją interakcji, jakie zachodzą między celami przedsiębiorstw sektora MSP i podmiotów w jego otoczeniu (nie powiązanych zależnościami kapitałowymi i hierarchicznymi), a uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, które oddziałują na te relacje. 


Projekt promotorski

Projekt promotorski przygotował prof UZ, dr hab. inż. Daniel Fic, temat projektu: Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem projektu jest analiza i ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa lubuskiego. Planowana ocena sprawności zarządzania projektami unijnymi uwzględnia poziomy project portfolio management, project management oraz analizę relacji zachodzących między realizowanymi projektami. Podjęty temat badania wypełnia istniejącą lukę w badaniach dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty

Projekty realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania


Projekt: „Biznes w nauce, nauka w biznesie – rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim” 
Uniwersytet Zielonogórski  zaprasza pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, które prowadzą działalność innowacyjną i/lub zainteresowane są działalnością innowacyjną do uczestniczenia w projekcie
System wsparcia w ramach projektu obejmuje m.in.:

  • Szkolenia praktyczne
    (Szkolenie A: Zarządzanie innowacjami - 54 godziny, Szkolenie B: Zarządzanie projektami B + R - 64 godziny)
  • Staże w jednostkach naukowych
    (120 h w ciągu 4 miesięcy)


Zgłoszenia można skladać od dnia:   05 kwietnia 2013 r.  w biurze projektu:

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
Budynek A0, pokój nr 120 (od  8.00  do 15.00)
Telefon: 68 328 26 42, 68 328 26 89
661 011 282, 661 011 281
www.bizneswnauce.uz.zgora.pl

Formularze aplikacyjne do pobrania poniżej:
Regulamin szkolenia z PP 8.2
Deklaracja pracownik 8.2
Formularz pomocy de minimis|
Formularz rekrutacyjny pracownik
Formularz zgloszeniowy przedsiebiorstwa
Umowa szkoleniowa


Projekt Urban Creative Poles - Rozwój i Promocja Potencjału Przemysłu Kreatywnego w średniej wielkości miastach Regionu Morza Bałtyckiego

Więcej informacji:

www.creativepoles.eu 


Projekt NBP - Studia podyplomowe z zakresu historii i funkcjonowania strefy Euro (Unii Gospodarczej i Walutowej) 

baner

Więcej informacji:

http://www.mfse.uz.zgora.pl/


Projekt szkoleniowy Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEPIA "Szkolenie i doradztwo dla wykładowców szkół wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości", w ramach przedsięwzięcia MNiSW Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. 

Więcej informacji:

www.zkw.wez.uz.zgora.pl/seipa/index.html 


"Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim" projekt unijny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL/ Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / Poddziałanie: 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Kierownik projektu: dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

www-old.wez.uz.zgora.pl/www


Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż.  Magdalena Graczyk
Główny koordynator: dr Brygida Cupiał

Więcej informacji:

www.wez.uz.zgora.pl/ue 


"Zarządzanie jest sztuką - innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania"

PARTNERZY PROJEKTU :

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA - Zakład Zarządzania Strategicznego
  • WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY - Instytut Sztuk Pięknych - Zakład Architektury wnętrz
  • Organizacja Pracodawców Ziemii Lubuskiej