Pro­jekt POWER 3.5

 

Infor­ma­cje o projekcie

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim

Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju

Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00 – 00-Z007/17

Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-03-01 do: 2022-01-31

Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

 

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 5 - Wydział Ekonomii i Zarządzania - Moduł 2 – Program Podnoszenia Kompetencji

Wartość zada­nia: 214 400,00 zł

 

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego

 

Uczest­nicy projektu

Zadanie polega na podniesieniu kompetencji 200 studentów WEiZ. Projekt obejmuje 4 ostatnie semestry studiów I i II stopnia na kierunku Ekonomia i Zarządzanie oraz studiów inżynierskich Logistyka.

 

Zakres wspar­cia

Formy wsparcia skierowane do studentów:

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie 4 edycji certyfikowanych szkoleń z kompetencji zawodowych:

•       coaching zawodowy,

•       analityk biznesowy,

•       doradztwo finansowe,

•       ekologiczna ocena życia projektu,

•       projektowanie i symulacje procesów logistycznych.

2.       Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla studentów we współpracy z przedsiębiorstwami,

3.       Wizyty studyjne ukierunkowane na poszerzenie wiedzy nabytej po ukończeniu szkolenia i zajęć warsztatowych.

 

Koor­dy­na­tor wydzi­ałowy

mgr Adrianna Dybikowska

email: a.dybikowska(at)wez.uz.zgora.pl

Biuro projektu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (Punkt Przyjęć doku­men­tów na szkolenia): budynek A-0, pok. 129, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra.

 

Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów (załączniki 5-8).

Dokumenty muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Dokumenty należy składać Koordynatorowi Wydziałowemu (pok. 129).

Rekrutacja trwa od 16.10.2019 r. do 4.11.2019 r.

 

Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną przekazane bezpośrednio kandydatom po zakończe­niu rekru­tacji.

 

 

Doku­menty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa

2. Załącznik 2 - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa

3. Załącznik 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Załącznik 6 - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o uczestnictwo w projekcie

5. Załącznik 7 - Oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

6. Załącznik 8 - Formularz zgłoszeniowy