Badania naukowe

Badania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Prace naukowo-badawcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania prowadzone są w katedrach i zakładach. Są to przede wszystkim: badania statutowe oraz projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także prace zlecane przez podmioty gospodarcze, samorządy i inne instytucje oraz projekty finansowane ze środków UE. Ponadto działalność naukowa Wydziału obejmuje organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych i krajowych oraz wydawnictwo czasopisma naukowego – Management.

 

Wykaz zadań badawczych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.

Lp. Kierownik zadania badawczego  
Tytuł zadania badawczego rok
 1. Stankiewicz Janina, prof. dr hab.inż. Wsparcie potencjału naukowego pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania 2013
 2.  Skawińska Eulalia, prof. dr hab. Ekonomika sektora publicznego w strefie euro i Unii Europejskiej 2013
 3.  Jagielski Jan, prof. dr hab. Bilans rozwoju województwa lubuskiego po akcesji do Unii Europejskiej 2013
 4.  Stankiewicz Janina, prof. dr hab.inż.

Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna.

Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

2013 

 5. Graczyk Magdalena, prof. dr hab. inż.

Zależnośći występujące w strukturalnych i społecznych instrumentach

zrównoważonego rozwoju organizacji

 2013
 6. Zellmer Gernot, dr hab., prof. UZ

Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP  2013
 7. Świadek Arkadiusz, dr hab., prof. UZ Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce.  2013
 8. Mazur Karolina, dr hab. inż., prof. UZ Funkcjonowanie podmiotów w gospodarce opartej na innowacjach i wiedzy  2013
 9. Rongińska Tatiana, dr hab., prof. UZ Diagnoza i profilaktyka patologii i zagrożeń w miekscu pracy.  2013
 10. Ślusarz Bogdan, dr hab., prof. UZ

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionów w aspektach:

ekonomicznych,kulturowych i prawnych

 2013
 11. Danielak Wiesław, dr inż. Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji  2013

 

Lp. Kierownik zadania badawczego  
Tytuł zadania badawczego rok
 1. dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ  

Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych oraz analiza i ocena możliwego

oddziaływania w kontekście powstawania krytycznych sytuacji w
przedsiębiorstwie

2011
 2. dr inż. Wiesław Danielak Promocja Regionu Lubuskiego 2011
 3. dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ Strategie globalne - zintegrowane zarządzanie strategiczne 2011
 4. prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz Zarządzanie zmianami i innowacyjnością pracowników a kultura organizacyjna.
Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych
2011 
2012
 5. dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Integracja obszarów logistyki finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP 2012
 6. dr Anna Niewiadomska Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie

2011
2012

 7. dr inż. Wiesław Danielak Innowacyjne metody promocji Regionu Lubuskiego

2012

 8. dr hab. inż. Karolina Mazur Nowe typy przedsiębiorstw w gospodarce globalnej 2011
2012
 9. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ Psychologiczne aspekty profilaktyki i promocji zdrowia menedżerów

2011
2012

10. dr inż. Wiesław Danielak Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji

2012

11. prof. dr hab. inż. Jan Jagielski Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

2011
2012

12. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Korelaty metod i instrumentów zarządzania proekologicznego w transdyscyplinarnym
obszarze badań nad gospodarką publiczną

2011
2012

13. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz aspekty prawne i ich wpływ na rozwój regionów

2011
2012

14. dr hab. Arkadiusz Świadek Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce

2011
2012

 

 

Wykaz zadań badawczych w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Lp. Kierownik zadania badawczego  
Tytuł zadania badawczego rok
 1. prof. dr hab. inż. Magdalena
Graczyk 
Determinanty innowacyjności ekologicznej w przedsiębiorstwie 2011
 2. dr inż. Karolina Mazur Uwarunkowania powstania i rozwoju klastrów w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie
branży motoryzacyjnej
2011
 3. dr hab. Gernot Zellmer, prof. UZ Agregacja ryzyka w przedsiębiorstwie 2012
 4. dr hab. inż. Karolina Mazur Wpływ infrastruktury technicznej na lokalizację i rozwój przedsiębiorstw 2012

 

Stankiewicz Janina, prof. dr hab.inż.