Stypendia Klubu Radnych Zielona Razem

Lis 07 2018

 

Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem ogłaszamy

konkurs na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze

kształcących się na kierunkach:

- architektura lub budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),

- architektura wnętrz lub edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub grafika lub jazz i muzyka estradowa lub malarstwo (Wydział Artystyczny),

- biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

- ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania),

- pielęgniarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w papierowej formie należy złożyć w dziekanacie wydziału właściwym dla danego kierunku, w terminie do 16 listopada br.

 

Regulamin przyznawania w/w stypendium, zasady punktacji oraz wzór wniosku zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 02.11.2018

 

Do pobrania na stronie http://studenci.uz.zgora.pl/

Zapraszamy do składania wniosków!